JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 August 2019
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งแต่ปี 2537 โดยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศที่ดำเนินกิจการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์และก๊าซ ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008/OHSAS 18001:2007 /ISO 39001:2012 ปัจจุบันมี 13 หน่วยงานทั่วประเทศ : ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลักๆ ในการให้บริการ เช่น บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท เอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด, บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด,บริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์,บริษัท พูแรค(ประเทศไทย),บริษัท เชพรอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการงานขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตรงเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ ในด้านผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัยด้านการขนส่งและพัฒนาดีเด่นหลายปีติดต่อกัน ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรางวัลระดับโลก ดังนี้
- รางวัลผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2551 โดย บริษัท Exxon Mobil แห่งประเทศไทย
- รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2550 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมัน
- รางวัล ผู้ขนส่งดีเด่นระดับโลกประจำปี 2549 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ.กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2549 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
- รางวัล ผู้ขนส่งที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2549
- รางวัล ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2549 โดยบริษัท Exxon Mobil แห่งประเทศไทย
- รางวัล ชนะการแข่งขันขับรถ ASIA PACIFIC FLEET ROADEO โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน
- รางวัลผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2548 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
- รางวัลผู้รับเหมาขนส่งดีเด่นศูนย์จำหน่ายน้ำมันบางจากและภูมิภาค ประจำปี 2548

ในปี 2562 ทางบริษัทกำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GOODTEAM
Benefits
1. ประกันสังคม
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
5. มีสวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินจากบริษัท
6. การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
7. การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน
8. เครื่องแบบพนักงาน/อุปกรณ์ PPE (บางตำแหน่งงาน)
9. ค่าเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
10. รถประจำตำแหน่ง/ โทรศัพท์/ โน๊ตบุ๊ค(บางตำแหน่ง)
11. เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร
This job welcomes disabled applicants
Position : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน,กฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายบริษัทฯ
3. วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
4. ตรวจสอบ/กำกับดูแลการจัดเอกสารในหน่วยงานขนส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตของพนักงานขับรถ ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย การจดทะเบียนยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของรถบรรทุกทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆของรถบรรทุก และใบอนุญาตเกี่ยวกับข้อบังคับอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
5. ตรวจสอบและบริหารการค่าใช้จ่าย,อุปกรณ์,เครื่องมือและเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
6. สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมหรือการดำเนินงานของฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริหารฯ
7. ตรวจสอบเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและเข้าร่วมสอบสวนแล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชา
8. กำกับดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
9. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามช้อกำหนดของลูกค้า

Job Location
สำนักงานใหญ่ ถ.เชิ้อเพลิง
Chong Nonsi,  Yan Nawa,  Bangkok
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย อายุ 32-45 ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารงานขนส่ง
  มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่า ด้านการขนส่งหรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 8 ปี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
  มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
  มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  ขับรถยนต์ได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
How to Apply
 • สมัครทาง E-mail

 • สม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • Contact
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ แผนกสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  81/3 ถนนเชื้อเพลิง ถ.เชิ้อเพลิง (ฝั่งไปจะถนนพระรามที่ 3 อยู่ระหว่าง ซอย 74 และซอย 72 เข้าถนนเชื้อเพลงมา 180 เมตร)  Khwaeng Chong Nonsi  Yan Nawa
  Bangkok  10120
  Tel : 02-671-0028-29 ต่อ 26, 082-782-6150, 081-208-2901, 082-782-6682, 088-002-9213
  Fax : 02-249-6233
  Email : goodteam_01@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.goodteam-tp.com
  Job Code 564803
  Position ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รับสมัครด่วน !
  Categories Transportation/Warehouse
  Subcategories Supervisor and Management Level
  Industry Transportation
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location สำนักงานใหญ่ ถ.เชิ้อเพลิง
  Date Posted 22 August 2019
  Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ แผนกสรรหาและว่าจ้าง
  Click to view map
  View All Positions of This Company