ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำ จ.ปราจีนบุรี)

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่สุขศาสตร์ (ปราจีนบุรี)

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าแช่แข็ง (ประจำ จ.ปราจีนบุรี)

ช่าง/วิศวกรรมเครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล (จ.ปราจีนบุรี,จ.กาญจนบุรี)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (โรงชำแหละสุกรชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจังหวัดขอนแก่น/ปราจีน)

เจ้าหน้าที่ขายสินค้า

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์ (ประเทศจีน)

ผู้แทนขาย/หัวหน้าส่วนงานขายชิ้นส่วนไก่

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปราจีนบุรี)

ผู้จัดการวิศวกรรมโรงงานอาหารสัตว์ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (ประจำ จ.สุพรรณบุรี)

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่อาวุโสวิศวกรระบบ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( ปราจีน,ขอนแก่น,ชลบุรี )

ช่าง/วิศวกรรมเครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล (ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ LAB (ปราจีนบุรี)

ผู้จัดการแผนกปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี

วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี

พนักงานคลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

ฝ่ายผลิต / ควบคุมเครื่องจักร (เข้ากะ) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ (QMS)

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องผลิตถั่วเหลืองอบ

ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานสุขุมวิท 71)