เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร - สัญญาจ้าง (สีลม)

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (วุฒิ ปวช-ปวส.)

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ

Call Center (skill nurse)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงพยาบาล (สีลม) สัญญาจ้าง 1 ปี

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ (MIS)

ช่างพิมพ์ โรเนียว เครื่องไสกาว วุฒิปวส.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล

Call center ภาษาญุี่ปุ่น (Japanese Call Center)

Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล

เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)

Credit Analyst (พิจารณาทุนประกันชีวิต) - งานวิเคราะห์การเงิน

Procurement Process Manager / Specialist

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย (สัญญาจ้างปีต่อปี)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่)