ผู้แทนขายอาหารสัตว์เลี้ยง

ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ฟาร์ม)

ผู้แทนขาย (Modern Trade/ Food service)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

วิศวกรไคเซ็น (เชียงใหม่ / นครปฐม / ขอนแก่น)

ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)

เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด

สัตวบาล ฟาร์มหมู

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (ลพบุรี)

เจ้าหน้าที่ผลิต

หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)

วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ผู้จัดการส่วนผลิต

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก)

เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปสุกร)

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ (ร้านอาหาร)

วิศวกรเครื่องกล (โรงงานแปรรูปไก่สมุทรสาคร)

นักวิเคราะห์ (Labเคมี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิศวกรเครื่องกล (จังหวัดลพบุรี)

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคเหนือ)

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคตะวันตก)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคตะวันออก)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคกลาง)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคใต้)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคอีสาน)

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคอีสาน)

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง)

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันตก)

นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HRBP)

เจ้าหน้าที่วิศวกรรม