JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Accounting > Audit
  151 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บันทึกหลักฐานที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
2 . Internal Audit Executive - Assistant Manager / ตรวจสอบบัญชีภายใน
1. Prepare audit program, design working paper and audit tools. 2. Perform audit fieldwork either individually and as a team player. 3. Prepare working paper and audit findings. 4. Draft audit issu...

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
23 May 19
3 . พนักงานตรวจสอบภายใน
- ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทในเครือ - ทำงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3 Position
23 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (Sale Support)
- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR
- รวมรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อทำการขออนุมัติจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย - สรุปรายงานการบันทึกรายการทางบัญชีสินค้าของแต่ละสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน - สรุปรายงานสินค้าคงเหลือและทำการก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบ ตรวจย้อนกลับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายที่กำหนด 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
23 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
23 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา และด้านอื่นๆ - รวบรวมและบันทึกข้อมูล ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
23 May 19
9 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 May 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายเงิน และขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ - ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบกระทบยอด รายงานต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้อง ...

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
11 . ผู้ตรวจสอบบัญชีรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน -สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภทแก่สรรพกร -มีประสบการณ์ด้าน Audit

บริษัท เดอเบล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส)/Internal Audit (Senior)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงาน เตรียมงานตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน วิเคร...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
23 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส รับสมัครด่วน !
- ประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ - จัดทำกระดาษทำการรวบรวมเอกสารหรือหลักฐาน - บันทึกและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
15 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
16 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-22,000
23 May 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
23 May 19

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 May 19
19 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 May 19
20 . Internal Audit (Levels : Supervisor-Manager)
- Analyze and evaluate the effectiveness and efficiency of internal control. - Planning, design and execute audit plan - Supervise the internal audit team to deliver internal audit objective - Cond...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 May 19
  151 Positions      
Sort By 
Disability Jobs