JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  343 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย (AP)
- ตรวจสอบเอกสารในการเบิกเงิน เพื่อส่งเอกสารให้กับทางบัญชี - จัดเตรียมในการจ่าย พร้อมทำรายการในระบบเงินโอนธนาคาร เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ - จัดทำเช็คเพื่อนำส่งผู้บริหาร - เรียกรายการเดินบัญชี Statem...

KM CC GROUP
1 Position
Salary ตามตกลง
23 May 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
3 . Accountant
- Record and verify account payable invoices in system - Petty cash control, verify correctness and completeness of documents - Responses for allocate Input VAT in accounting system. - Maintain pro...

บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Siam Eastern Industrial Park Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
23 May 19
4 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร -งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

Next Trip Holiday Co., Ltd
2 Position
Salary 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
23 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 May 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR
- บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใน SAP ระบบ FI - บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ FI - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้-เจ้าหนี้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ (AR)
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ และดำเนินเรื่องใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ออกใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการรับชำระเงินโอน, เช็ค บัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชี 3. กระท...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 บาท
23 May 19
9 . Accounting Officer AP (บัญชีเจ้าหนี้)
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 May 19
10 . Accounting Officer(AP) ปฏิบัติงานอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ติด BTSช่องนนทรี ด่วน!!!
- ดูแลด้าน AP (Account Payable)  สำหรับพนักงานภายใน เช่น เคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งใน และ ต่างประเทศเป็นต้น - ดูแลเจ้าหนี้ภายนอก ในกรณีค่าใช้จ่ายทั่วไป - รับ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 24,000 - 26,000 บาท
23 May 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี Billing ประจำสำนักงานสีลม
-ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในกำหนด -จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น -จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และการออกใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อ้ตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
12 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- ขึ้นทะเบียน และให้หมายเลขควบคุมทรัพย์สินที่ใหม่ - บันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สิน - การคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี - ดูแลเรื่องการจำหน่าย หรือ นำสินทรัพย์ ออกนอกบริษัท - งานอื่นๆที่ไ...

บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด
1 Position
23 May 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR-AP 1 ตำแหน่ง รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน 1 ตำแหน่ง หน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชี AP บันทึกรายจ่าย / ตรวจจ่าย/ตั้งหนี้ / จ่ายเงิน (...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ด่วน
Salary 17,000 - 23,000 บาท
23 May 19

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
23 May 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน(เจ้าหนี้) รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านจ่าย - ทำจ่าย Supplier - ตรวจสอบเอกสารทำจ่ายผู้รับเหมา - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 Position
23 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
2 อัตรา
Salary ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
23 May 19
17 . พนักงานบัญชี AR
-ดำเนินการเปิด IV (ใบกำกับภาษี) -ดำเนินการทำ CN (ใบลดหนี้) -ดำเนินการตัดชำระหนี้ -จัดทำใบกำกับภาษีรายได้และทำใบสำคัญทั่วไปตรวจสอบรายงานขาด-เกินเพื่อลง บันทึกในระบบSAP -จัดทำรายละเอียดการตัดชำระ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-35,000
23 May 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - คลังสินค้า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 May 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Officer)รับสมัครด่วน !
บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ o บันทึกรายการขายสินค้า พร้อมจัดทำใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน o บันทึกรายการรับเงินมัดจำ และจัดพิมพ์ใบรับเงินมัดจำ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ...

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 28,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 May 19
  343 Positions      
Sort By 
Disability Jobs