JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Accounting
  2,680 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม -ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดปร...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000++
27 May 19
2 . Project Implementation - BOS/Customer Support - BOS รับสมัครด่วน !
Project Implementation - BOS - ติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้กับโรงแรมที่ได้รับมอบหมาย - กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบโปรแกรมบัญชี (System Configuration) - จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training) - ให้ความช่วยเห...

Coman Group
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 May 19
3 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory - หรืออื่นๆ ที่ไ...

บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000 (ตามประบการณ์)
27 May 19
4 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
27 May 19
5 . Accounting Assistant Manager : โรงงานผลิตลวด สแตนเลส สปริง - นิคมบางปูUrgently Required !
Our Client is a leading company that manufactures high-quality stainless-steel wire and diamond dies around and outside Thailand. They process wires into straight cut to lengths of specified sizes in ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 35,000 - 40,000
27 May 19
6 . Senior Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน และออกแบบเทคนิคการตรวจสอบ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทำกำหนดไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
8 . Accounting Staff (22K – 50K) (SDG-27098)
・ Responsible for general accounting tasks ・All accounting and finance functions including monthly closing, AR, AP, taxation. ・Key in the transaction using SAP program. ・Manage petty cash and cash...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 20,000–50,000THB
27 May 19
9 . Accounting Senior Staff (Costing) (20K – 25K) (SDG-27028)
・Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. ・Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. ・Check and review all of fixe...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 20,000–25,000THB
27 May 19
10 . Assistant Accounting Manager (40K – 55K) (SDG-27076)
- Carry out an overview of accounting reports, cost accounting, and management accounting, Analyze and resolve accounting discrepancies. - Thorough knowledge on cost allocation methods. - Fixed Asse...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 Position
Salary 40,000–55,000THB
27 May 19
11 . ธุรการบัญชี
- เปิดบิลขายสินค้า - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และนำส่งสรรพากร - ทำใบสำคัญรับ - จ่าย - สอบถามวางบิล - รับเช็ค - บันทึกสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - งานที่ได้ร...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบัญชี
ตรวจสอบเอกสารที่รับจากฝ่ายขาย /บันทึกรายละเอียดรับรับชำระเงิน/จัดเตรียมเอกสารเรื่องการวางบิล-ชำระเช็ค /ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับเช็ค และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สินสยาม พลัส จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามวุฒิ-ประสบการณ์
27 May 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกบัญชี จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานทางด้านบัญชีเสนอผู้บริหาร โดย...

บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
27 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
27 May 19
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา และด้านอื่นๆ - รวบรวมและบันทึกข้อมูล ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
27 May 19
16 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีถ่ายเอกสาร , สแกนเอกสารต่างๆในแต่ละเดือนให้ครบถ้วน เพิ่อส่งต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 - จัดทำและสรุปผลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทุกสิ้นเดื...

บริษัท เต็มโซล อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
17 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป

อาร์.ที.เคการบัญชี
1 Position
Salary 15,000
27 May 19
18 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็บรายละเอียดประกอบงบ - ตรวจสอบ-จัดทำสรุปจ...

Siam Diving Enterprises Asia Pacific Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
19 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี

Marwingarment Co.,Ltd.
1 Position
27 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
-จัดทำเอกสารเช็คยอดฝากขาย -จัดทำใบแจ้งหนี้ฝากขายและใบฝากสินค้า -ประสานงานกับลูกค้า,ติดตามสินค้าคืน -จัดทำรายงานประจำเดือน -ออกใบลดหนี้ -เคลียร์ยอดขาย

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 Position
27 May 19
  2,680 Positions      
Sort By 
Disability Jobs