JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด 2. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Auditor(ปฎิบัติงานลาดพร้าว80)
1. ตรวจสอบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ตามแผนที่กำหนด จัดทำกระดาษทำการ พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจติดตามงาน พร้อมจัดทำ รายงานการตรวจติดตามเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำ Flow Chart ของระ...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
2 Position
18 Jul 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
18 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs