JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  76 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี/การเงิน/งบประมาณประจำสำนักงาน - ประเมินความเสี่ยง - จัดทำ Audit paper - รายงานสถานการณ์การตรวจสอบต่อผู้บริหาร

KTBGS CO.,LTD.
2 อัตรา
24 Jul 19
2 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-25,000
24 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำศรีนครินทร์)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน 2.ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
4 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4 Position
Salary 15,000+
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานอโศก
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการจ่ายเงิน,การคำนวณและอนุมัติต่างๆให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของบริษัท 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ(ภพ.30),ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,...

บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน - ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนำวิธีประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ - บริหารจัดการเพื่อเพิ่มค...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
24 Jul 19
7 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 Jul 19
8 . Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 Jul 19
9 . Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน - ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทัก...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1. ดำเนินการตรวจสอบในกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการตรวจสอบ audit program, working paper, และ audit report 3. ติดตามการปรับปรุงดำเนินการแก้ไขที่ถูกต้อง

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
1.จัดทำงบประมาณดำเนินการประจำปี ระหว่างปีและโครงการใหม่ 2.จัดทำงบรายจ่ายลงทุน งบโครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ประจำปีรายไตรมาส และเพิ่มระหว่างปี 3.ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผลการใช้งบประมาณดำเนินการงบรายจ่า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
12 . ผู้จัดการส่วนตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
13 . Internal Audit - Manager / Assistant Manager
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมสรุปผล ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และให้มีระบบการควบคุมที่ดี - ปฏิบ้ติงาน...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
14 . Audit Assistant
• Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. • Survey the activities and audit work assignments in order to consider the nature of ope...

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 Position
Salary N/A
24 Jul 19

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ
24 Jul 19
16 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี / บริหารธุรกิจ - ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี ขึ้นไป ด้านงานตรวจสอบ - มีความรู้และกระบวนการในคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 Jul 19
17 . Internal Audit
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน: • ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี • ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
1 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000
24 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (Sale Support)
- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR
- รวมรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อทำการขออนุมัติจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย - สรุปรายงานการบันทึกรายการทางบัญชีสินค้าของแต่ละสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน - สรุปรายงานสินค้าคงเหลือและทำการก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
24 Jul 19
  76 Positions      
Sort By 
Disability Jobs