JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  74 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบ ตรวจย้อนกลับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายที่กำหนด 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4 Position
Salary 15,000+
20 Jul 19
3 . Internal Audit@Central Ladprao | Eastville | Pattaya
- วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการนับสต็อกประจำปีหรือนับตามรอบ - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง - ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น...

Central Group Co., Ltd.
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ (ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2- 3 อาทิตย์โดยประมาณ) - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน (Internal Audit)
- รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ -ปฏิบัติงานตรวจส...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
7 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-25,000
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Auditor(ปฎิบัติงานลาดพร้าว80)
1. ตรวจสอบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ตามแผนที่กำหนด จัดทำกระดาษทำการ พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจติดตามงาน พร้อมจัดทำ รายงานการตรวจติดตามเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำ Flow Chart ของระ...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
2 Position
20 Jul 19
9 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำศรีนครินทร์)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน 2.ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit
1.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2.ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 3.ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . Senior Internal Control SupervisorUrgently Required !
- วางแผนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละกิจกรรม - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีตาม Risk based audit - วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม พร้อมพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงได้ - จัดทำรายงานผ...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
14 . ***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)***--สำนักงานใหญ่-MRTศูนย์วัฒนธรรม
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อ ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit)
1. จัดทำหนังสือ และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 3. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 Jul 19
16 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ให้กับลูกค้าของบริษัท จัดทำ audit procedure จัดทำ working paper

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
2-3 อัตรา
Salary ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
19 Jul 19
17 . ผู้ตรวจสอบบัญชี
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 35,000-50,000
19 Jul 19
18 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- จัดทำวิธีการตรวจสอบ(Audit Program), ตรวจสอบขั้นต้น - ตรวจสอบกระบวนการปฎิบัติงานภายในองค์กรทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบโครงการก่่อสร้างของสร้างของบริษัท - อื่นๆที่...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  74 Positions      
Sort By 
Disability Jobs