JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  75 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี/การเงิน/งบประมาณประจำสำนักงาน - ประเมินความเสี่ยง - จัดทำ Audit paper - รายงานสถานการณ์การตรวจสอบต่อผู้บริหาร

KTBGS CO.,LTD.
2 อัตรา
20 Aug 19
2 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (In-Charge)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและควบคุมงาน - จัดทำกระดาษทำการ/หลักฐานในการตรวจสอบบัญชี พร้อมสรุปผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำร่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร่างงบการเงิน และร่างรายงานแจ้งผู้บริหารเกี่ยวกับกา...

บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
3 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)
- ตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มการตรวจสอบ - จัดทำ Audit Program และวิธีการตรวจสอบในแต่...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 36,000
20 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน - ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนำวิธีประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ - บริหารจัดการเพื่อเพิ่มค...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
20 Aug 19
5 . ผู้จัดการส่วนตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
6 . Internal Audit
- จัดทำโปรแกรมตรวจสอบ(Audit Program) ในแต่ละสายงานที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และแก้ไขให้คำปรึกษากับ Auditor ในทีม - สำรวจและตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์...

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
7 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4 Position
Salary 15,000+
20 Aug 19
8 . Internal Audit
1.ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2.สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายในของกลุ่มสาขารูปแบบต่างๆ 3.ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4.จัดทำรายงานสรุปผลการตร...

บริษัท ฤทธา จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
20 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน และออกแบบเทคนิคการตรวจสอบ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทำกำหนดไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
10 . Internal Audit@Central Ladprao | Eastville | Pattaya | Salaya
- วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการนับสต็อกประจำปีหรือนับตามรอบ - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง - ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น...

Central Group Co., Ltd.
20 Aug 19

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit
1.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2.ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 3.ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ (ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2- 3 อาทิตย์โดยประมาณ) - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
20 Aug 19
14 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Aug 19
15 . พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี/นักศึกษาฝึกงาน
- ดูแลจัดทำบัญชีให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

KP AUDIT LIMITED
1 Position
Salary 15,000 - 18,000
20 Aug 19

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ
20 Aug 19
17 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินและจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท ยูไนเต็ด ชาร์เตอร์ แอคเคาท์แท้นท์ จำกัด
5 Position
Salary 15,000 - 18,000
20 Aug 19
19 . ผู้สอบบัญชี/audit(CPA)/(ประจำหรือfreelance/part time)
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
20 . Assistant Manager Accounting
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดประกอบงบการเงินจากด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนของ GL เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม bank reconcile ...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000
20 Aug 19
  75 Positions      
Sort By 
Disability Jobs