JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  232 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
ดูแลบัญชีต้นทุน, ทรัพย์สิน

บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
2 . สมุห์บัญชี (มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี)
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
3 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีทรัพย์สิน และเครื่องจักร

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
4 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารบัญชี 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4.จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดใ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน!!
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
27 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
27 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และบันทึกบัญชีลงในระบบของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานและทำแบบการยื่นเสียภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา 3.ดูแลรับผิดชอบ และติดตามเอกสารประกอบก...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน + เบี้ยขยัน +ค่าเดินทาง
27 Jun 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระบบการเบิกเงิน ,จ่ายเงิน - ควบคุมดูแล Cash Flow รายวัน,รายสัปดาห์, รายเดือน,รายไตรมาสและรายปี - จัดทำรายงานงบการเงิน,รายไตรมาส,รายปี - งานตรวจสอบต่างๆ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คจ...

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
11 . Senior Finance Manager (Based on Ladkrabang)
- Prepare report and monitor daily, weekly, monthly logistics financial performance with analysis. - Prepare, monitor and control CAPEX and OPEX at Distribution Center including PR/PO. - Business pa...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
27 Jun 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
27 Jun 19
13 . หัวหน้างานบัญชีรายรับ / Accounting Supervisor (AR)
บัญชี (AR) - ตรวจสอบรายงานด้านรับ - วางแผนควบคุมให้ปิดงบภายในเวลาที่กำหนด - พัฒนารายงาน ทีมงานให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - ร่วมประชุม รับฟังข้อมุลกับทีมอื่นๆเพื่อสรุปหรือแก้ไขปัญหา ในส่วนบัญชีรับ

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
27 Jun 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
27 Jun 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม -ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดปร...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000++
27 Jun 19
17 . Accounting Manager(AR),Logistic,Good Eng,Exp7-10years,Asok,50-70K(P)
- Manage AR Teams 6 staffs. - Coach and train the accounting team and monitor individual performance. - Coordinate with government agency such Revenue Department in Tax issues. - Coordinate with Ex...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000-70,000
27 Jun 19
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมายของฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีการเงินให้เหมาะส...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Asst.Accounting Manager)รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด - ปิดงบการเงินของบริษัท

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 40,000 บาท
27 Jun 19
20 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
50 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
27 Jun 19
  232 Positions      
Sort By 
Disability Jobs