JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  220 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
2 . General Accounting Manager
1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted ...

EASY BUY CO.,LTD.
19 Aug 19
3 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานสุขุมวิท 71)
- บริหารจัดการงานด้านบัญชี อาทิ บัญชีรับ-จ่าย,บัญชีภาษี,การปิดงบประจำปี - ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานด้านบัญชี - วางระบบการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - บริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 45,000-55,000 บาท
19 Aug 19
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- ทำต้นทุนการผลิต, ทำด้านจ่ายเงิน-รับเงิน (ลูกหนี้-เจ้าหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร / แบบภาษี - จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - บริหารดูแลพนักงานในแผนก...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
5 . หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งานระห...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
7 . หัวหน้าฝ่าย บัญชี การเงิน (ประจำเวียดนาม)รับสมัครด่วน !
1. ปิดงบบัญชี ตามระบบของบริษัท 2. ประสานงานกับ สำนักงาน บัญชีเวียดนาม และตรวจงบจาก สนง บัญชี 3. ควบคุมดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินเดือน และการเบิกจ่ายทั้งหมด 4. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสิน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
8 . Financial Controller ( FC )รับสมัครด่วน !
- Take care all branches account/finance/Admin/HR team - On Time FS consolidate in multi branches(Local & oversea) - Deal with Local & Oversea auditor on Accounting & Tax - All kinds of Managem...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
1 Positions
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
9 . นักวิเคราะห์ธุรกิจและงบประมาณ (Business Analyst)
- รวบรวม จำแนก จัดสรร จัดเก็บข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และ คาดการณ์ - การให้ข้อมูลและจัดทำรายงานแก่ผู้บริหารภายในกิจการ เพื่อนำไปใช้วางแผน ควบคุม...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 27,000 - 35,000
19 Aug 19
11 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของแผนกบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน 2.ตรวจสอบความถูกต้องเเละครบถ้วนของเอกสารสำคัญทางบัญชี, ภาษีเเละงบการเงินเเละรายละเอียดประกอบ 3.ติดต่อประสานงานเเละจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญ...

Dermalink
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
13 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
14 . Senior Accountant
- Analyze transactions and record journal entries by following accounting standard - Evaluate tax accounting consequences of tax planning strategies including withholding tax, VAT, Specific Business ...

Plizz (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 30,000-50,000
19 Aug 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
16 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
19 Aug 19
17 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
18 . Accounting Manager รับสมัครด่วน !
พนักงานประจำ

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000
19 Aug 19
19 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
20 . หัวหน้าเเผนกบัญชี ( รับ - จ่าย )
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกหัวบัญชี รับ-จ่ายเงินสด เงินโอนให้ถูกต้อง เเม่นยำภานในระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมรายรับ รายจ่ายของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.ควบคุมการออกใบวางบิลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
  220 Positions      
Sort By 
Disability Jobs