JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  252 Positions      
Sort By 
21 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ กรุงเทพมหานคร
-รับผิดชอบดูแล ควบคุมงาน ประสานงาน ประจำหน่วยงานก่อสร้าง -ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้ตรงตามแบบ -ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน -วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด -ควบคุมหน้างานให...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 Sep 19
22 . Product Engineer
- อ่านแบบ/ถอดแบบก่อสร้าง จากสถาปนิก - ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย - ทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ต่างจังหวัด

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
14 Sep 19
23 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
14 Sep 19
24 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง มีประสบการณ์หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอให้มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
25 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง 2.ออกตรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้างและเก็บข้อมูลเพื่อปรับและแก้ไขในบางโอกาส 3.ติดต่อประสานงานกับทีมสถาปนิกเพื่อรวมแบบ 4.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย **ทำงาน จ-ส เวลา 09.00น -18....

S.A.C Engineering House
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
14 Sep 19
26 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนและเวลาที่กำหนด

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
14 Sep 19
27 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Sep 19
28 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Sep 19
29 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Sep 19
30 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
31 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ความโครงสร้าง
14 Sep 19
32 . วิศวกรโยธา ระดับสามัญ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้ - จัดทำข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
33 . วิศกวกรโยธา Site Eng. / สถาปนิก.Site ARC.รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม - มีค่าทำงานล่วงเวลา - ประเมิณราคา

บริษัท กัณชัย วิศวกรรม จำกัด
3 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท
14 Sep 19
34 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.) Project engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบงานออบแบบ/ถอดแบบ/ประเมินราคา/ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ - ประสานงานต่างๆของบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
14 Sep 19
35 . วิศวกรโยธา
1. ตรวจการทำงานหน้างาน 2. ควบคุมเวลาการทำงาน 3. ประสานงานการทำงาน และตรวจสอบพร้อมจบการทำงานด้านสถาปัตย์ที่หน้างาน 4. ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และบ้านพักอาศัย 5. ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 6. ติดต่อ...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
14 Sep 19
36 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
14 Sep 19
37 . Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญาในชั้นประมูลงาน - ตรวจสอบสัญญา และสนับสนุน ด้านบริหารสัญญาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ ที่เก...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
14 Sep 19
38 . วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน - จัดการ / ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบ, Spec - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
14 Sep 19
39 . วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)
1.ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule 3.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progre...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
14 Sep 19
40 . วิศวกรสนามโยธา (Site Engineer)
- ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
14 Sep 19
  252 Positions      
Sort By 
Disability Jobs