JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  260 Positions      
Sort By 
1 . Project Engineer
- วางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน - ควบคุมต้นทุ...

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
2 . Site Engineer
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง - ศึกษาและควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมางานโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นต...

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
3 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาการก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในแล...

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
27 Jun 19
5 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - ลาดพร้าว 107, กทม.)
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
27 Jun 19
6 . Design Civil Engineering precast prestressed concrete
-Design Engineer -มีหน้าที่หลักคือเซ็นแบบรับรองการออกแบบโครงสร้าง -สารมารถออกแบบโครงสร้างระบบ Precast Prestressed Concreteได้ -ออกแบบผลิตภัณฑ์ Hollow Core Slab

Vong Chai CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
7 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
-บริหารงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเป้าหมายที่วางเเผนไว้ -ควบคุมเเละตรวจสอบประสานงานการทำงานของผู้รับเหมาได้ -จัดสรรเเผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล -รายงานสรุปเเละประเมินผลการดำเนิน...

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
8 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
-วางเเผนเเละเตรียมงานสำหรับก่อสร้าง -ตรวจสอบเเละควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เเละเวลา ***จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้จัดการโครงการต่อไปในอนาคต*** -ปฏิบัติง...

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
9 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
10 . Office Engineer (Civil) / วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
- จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัด...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
11 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
12 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
13 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
14 . วิศวกรโยธา
บริหารจัดการงานโครงการต่างๆที่ทางบริษัทฯรับ Orderมาจากลูกค้า เช่น การประสานงานกับลูกค้าหน้างานจริง, ตรวจงานติดตั้งงานไม้พื้น, ผนัง, ประตูและบันไดกับผู้รับเหมา แก้ไขปัญหาหน้างาน ตรวจสอบงานก่อนส่งมอบใ...

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000บาท
27 Jun 19
15 . วิศวโยธา (ภาคี)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบและคำนวณการก่อสร้างในแต่ละโครงการ • พิจารณาและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 – 25,000
27 Jun 19
16 . วิศวโยธา (สามัญ)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบและคำนวณการก่อสร้างในแต่ละโครงการ • พิจารณาและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
27 Jun 19
17 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
27 Jun 19
18 . Chief Construction Engineer
Job Summary : Responsible for overseeing multiple projects concurrently and ensuring all objectives, engineering standards and regulations are met as set and achieved to facilitate safe, reliable, ef...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 Jun 19
19 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามเวลา -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน -จัดทำแผนงานก่อส...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
20 . Product Engineer
-ทำ Cad-file -เขียนแบบ/ถอดแบบ -แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานลูกค้า

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
27 Jun 19
  260 Positions      
Sort By 
Disability Jobs