JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  247 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction) SGS-HR
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 40,000 - 55,000
25 Aug 19
2 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
25 Aug 19
3 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
24 Aug 19
4 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
5 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
6 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
7 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
8 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
24 Aug 19
9 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary 25,000 - 50,000 บาท
24 Aug 19
10 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.) Project engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบงานออบแบบ/ถอดแบบ/ประเมินราคา/ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ - ประสานงานต่างๆของบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 Aug 19
11 . Civil Engineerรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ประสานงานกับทางเจ้าของโครงการ -ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง ตามหลักวิศวกรรมได้

บริษัท ไทย-อินจินีเออร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000
24 Aug 19
12 . วิศวกรโยธาโครงการรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และวางแผน การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อาจประจำสำนักงาน หรือ ประจำสถานที่ก่อสร้าง - ทำงาน จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
13 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
24 Aug 19
14 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
24 Aug 19
15 . วิศวกรโยธาUrgently Required !
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

LEO JOVIAN THAI ENGINEERING .COM
2 อัตรา
Salary Negotiable
24 Aug 19
16 . Civil Engineer / age 25-30 y.o. / exp. 4-8y. / Harindhorn building / 15-25K (W)
- Design structure calculation, also supervise structure of civil or factory, building, storage - Monitor with other engineering out-sourcing and contact to sub-contractor - Co-operate with design c...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 15,000-25,000
24 Aug 19
17 . วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้างและสถาปัตย์,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานตกแต่งภายใน - ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน - งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ห...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
5 Position
Salary ตามที่ตกลง
24 Aug 19
18 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
19 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ความโครงสร้าง
24 Aug 19
20 . วิศวกรโยธา / วิศวกรสนาม
ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
  247 Positions      
Sort By 
Disability Jobs