JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . Project Manager (ผู้บริหารงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 40-60K
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ 1.นํานโนบายบริษัทมากําหนดวิธีการทํางาน โดยเน้นในส่วนแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ 2.วางแผนงานเชิงนโยบายและกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน ( Master Schedule ) 3.วางแผนงานเชิง...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 - 60,000 บาท
15 Sep 19
2 . Project Coordinator ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน )รับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ท...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
3 . Project and Operation Manager
• รับทราบเป้าหมาย Target ส่วนงานติดตั้งของทางบริษัทฯ และดำเนินงาน ควบคุมงานให้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของทางบริษัทฯ • ควบคุมงานติดตั้งโครงการของทางบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด • ควบคุมคุณ...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ(Real Estate Developer)
- จัดหาที่ดินและประสานงานกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures / Wo...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Sep 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามแผนงาน ในเรื่องมาตรฐาน, คุณภาพ, งบประมาณ, เวลา, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด และเงื่อนไขสัญญา - จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมเปรี...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
13 Sep 19

บริษัท อาร์ทิไซน์ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 20,000-25,000
13 Sep 19
7 . ผู้จัดการโครงการ-โยธา
1.กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับผู้อำนวยการโครงการและเจ้าของโครงการ 2.บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 3.กำหนดแผนแม่บทของการดำเนินการก่อสร้าง(Mast...

Trusty Project Management Co., Ltd.
2 Position
13 Sep 19
8 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโคร...

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
13 Sep 19
9 . Project Executive (Museum Project)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าตั้งแต่นำเสนอจนส่งมอบงาน - บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย - งานด้านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Museum)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
10 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Sep 19
11 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 40,000-45,000
13 Sep 19
12 . Assistant Project Managerรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการในโครงการตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย 2.งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ 3.งานขออนุมัติแบบ Shop Drawing 4.งานเปิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมา 5.งานเปิด PR วัสดุอุปกรณ์ 6.จัดทำรายงานการประชุมป...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 Sep 19
13 . ผู้จัดการโครงการ (PM)
1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในโครงการต่างๆ หรือที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัท 2.บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การควบคุมงานให้ได้มีคุณภาพ การควบคุม...

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
14 . Project Manager
- กำหนดพร้อมจัดทำแผนงานหลัก, แผนงานย่อย ระบบควบคุมต้นทุนทั้งการใช้วัสดุและแรงงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ - กำกับบริหารงานในโครงการให้ทันตามกำหนดพร้อมส่งงานเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
15 . ผู้จัดการโครงการ
วางแผน ควบคุม ดูแล บริหารงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
16 . ผู้จัดการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (บริหารงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง)
- เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ - บริหารจัดการงาน ให้ถูกต้อง และสำเร็จลุล่วง ตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด - ถอดแบบและประเมินราคา พร้อมทำจัดรายการ BOQ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รายง...

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
11 Sep 19
17 . Product Development Manager
-วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนให้สอดคล้องกับ Business Plan , Operation ของโครงการ -ดูแลงานด้านต่างๆให้ครอบคลุ่มงานการพัฒนาโครงการ -มีความรู้ความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ รู้เท่านันข้อมูล และกลยุทธ์คู่...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
11 Sep 19
18 . Project Coordinator
1.ประสานงาน ติดตาม วางแผน ดำเนินด้านเอกสารของโครงการ 2.จัดทำแผนงานการดำเนินการ ควบคุมโครงการ เพื่อให้บรรลุเป็าหมาย 3.จัดเตรียมข้อมูลกระบวนการ สรุป ก่อน-หลังและระหว่างดำเนินการโครงการ 4.ร่วมวางแผนนโ...

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs