JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  992 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน
บริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯตามสาขาต่างๆ

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินก...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 Feb 19
3 . Admin Site/ธุรการประจำไซด์งาน(ต่างจังหวัด)
- ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องมือ ให้ตรงกับรายการจัดส่ง - ดูแลการเบิก/จ่าย วัสดุ เครื่องมือ ประจำวัน - จัดทำใบเคลื่อนย้าย / ตรวจเช็ค - ดูแลรัดษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทำบัญชีสรุปเครื่องมือส่งสโตร์กลาง...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19

บริษัท เค พี คอน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
21 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่

บริษัท เค พี คอน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
21 Feb 19
6 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาได้ - ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ปัญหาหน้างานเ...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
21 Feb 19
7 . ช่างสำรวจ (Survey)
- นำทีมทำ Survey อาคาร และรังวัดได้ ทำวงรอบ วางผัง - ปฏิบัติงานที่ไซด์งานต่างจังหวัด

บริษัท เค พี คอน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
21 Feb 19
8 . วิศวกรประมาณราคา (Estimate)
- รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ - จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูล - ประชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง/สืบราคาวัสดุและค่าแรง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค พี คอน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
21 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2. จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ 3. ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4. ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรี...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การการทำงาน
21 Feb 19
10 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Feb 19
11 . ช่างไฟฟ้า(ประจำไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งตู้ไฟและเดินสายตามพื้นที่ที่ต้องใช้งาน 1.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Feb 19
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของหน้างาน 2. จัดทำแผนงาน/โครงการมาตรการด้านความปลอดภัย 3. แนะนำ/ฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน 4. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน 5. ตร...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ รับสมัครด่วน!!
21 Feb 19
13 . ช่างสำรวจ
-สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมฯ ในโครงการต่างๆ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 Feb 19
14 . Site Engineer / Office Engineer / วิศวกรจัดซื้อ
Site Engineer / Office Engineer 1. จัดทำรายงานต่างๆในไซต์งานที่รับผิดชอบ 2. คิดปริมาณงาน 3. ประสานงานหน้างาน ตรวจสอบหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการทำงาน 4. เข้าร่วมประชุมกับทางโครงการและ S...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Feb 19
15 . บัญชีทั่วไป รับสมัครด่วน !
1. รายรับรายจ่ายต่างๆของบริษัทฯ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงาน ภาษีซื้อขาย ภพ.30 รายงานภาษี ภงด3,53และยื่นแบบแสดงรายการ 3. จัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อขาย 4. งานด้านบัญชีและ งานอื่นๆที่ผู้บังค...

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
16 . สถาปนิกประสานงานก่อสร้าง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

Idea I can Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความสารถ
21 Feb 19
17 . บัญชี
ทำงานด้านบัญชี เอกสารรับจ่าย ต่าง ๆ ด้านบัญชี จ่ายเช็ค รับวางบิล ตั้งเบิกต่าง ๆ และหน้าที่ได้รับมอบหมาย **สวัสดิการ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ท่องเที่ยวประจำ...

บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดการงานเอกสารทั้งรับและส่งออก -รับเอกสารนำส่งแผนกต่างๆ -เดินเอกสารขอเสนอเซนต์ภายในองค์กร -ประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000 ขึ้นไป
21 Feb 19
19 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
20 . พนักงานธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล -ดูแลจัดหมวดหมู่เอกสาร เข้าเล่มเอกสาร รับส่งเอกสารของแผนก -งานธุรการทั่วไป -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ -ติดตามรายงานลงเวลาพนักงาน

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,500-10,000
21 Feb 19
  992 Positions      
Sort By 
Disability Jobs