JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  80 Positions      
Sort By 
1 . Academic English
1. Simplify and shorten academic textbook into teaching materials 2. Provide test banks for the assigned curriculum 3. Provide applicable situation-based content 4. Provide quality control o...

LearnBalance Group
Salary 20,000+
22 Aug 19
2 . ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูชีววิทยาระดับมัธยม)รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) - ดูแล ประเมินนักเรียน - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
3 . ครูการงานและเทคโนโลยี (AI)
- สอนวิชาการงานและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา - สอนการเขียนโปรแกรม python ภาษา C สอนการประกอบหุ่นยนต์ - ดูแลนักเรียน และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Aug 19
4 . ครูแนะแนวรับสมัครด่วน !
- สอนแนะแนวระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) - สอนดูแล ปรับพฤติกรรม พัฒนา นักเรียน - สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน - ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น ประจำวิชา - ดูแลเด็ก ปรับพฤติกรรมเด็กเป็นรายบ...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
5 . ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)
- สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) - พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน - กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องตาม ...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
6 . ครูประจำชั้น (ระดับประถมต้น)
- สังเกตพฤติกรรม กำกับพฤติกรรม คอยควบคุมพฤติกรรม และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก ร่วมกับครูช่วงชั้น ครูประจำวิชา และครูแนะแนว - สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน - ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นระด...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
22 Aug 19
7 . ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูเคมี)
- สอนวิทยาศาสตร์ (สอนเคมี) ม.1-ม.6 - ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Aug 19
8 . ครูคณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ระดับ ม.1-ม.6 - สอนคณิตศาสตร์โดยประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็ก - ดูแลนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Aug 19
9 . ครูการศึกษาพิเศษ (ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้)
- ดูแลเด็กพิเศษในโครงการตั้งแต่เวลา 07:45-16:30 น. - สอน ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษ - จัดทำแผนการศึกษารายบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล(IIP) - ทำงานร่วมกับครู ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับเ...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
11 . นักวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( Part Time )
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
Salary รายวัน / รายชั่วโมง
22 Aug 19
12 . นักวิชาการ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนโครงการ ออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการอบรม และสร้างเครือข่ายวิทยากร - ดูแลงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณี Observe วิทยากร - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
22 Aug 19
13 . นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแน...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
3 อัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 Aug 19
14 . นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 Aug 19
15 . ครูผู้ช่วยสอน (TA)
-ให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ -ประสานงานคุณครูชาวต่างชาติ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เวลาทำงาน 10.00 น.-18.00 น.หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 อัตรา
Salary 13,000-18,000 บาท
22 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
22 Aug 19

The Best English
10 Position
Salary We want English tutors working full-time with monthly salary
21 Aug 19

ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
2 Position
Salary อาจารย์สอนลูกผู้บริหาร รายได้ : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
21 Aug 19
19 . ครูสอนศิลปะ
- สามารถเรียนรู้และให้ความรู้งานศิลปะ เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป - ครูสอนศิลปะบุคคลทั่วไป ด้านวาดรูป(Drawing) , สีน้ำ ,สีไม้, สีน้ำมัน, สีอะคริลิค แ...

สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
ไม่จำกัดจำนวน
Salary 15,000++ หรือตามประสบการณ์
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่วิทยาการคำนวณ
1. วางแผนและพัฒนาการสอน 2. วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ 3. จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน เฉลยข้อสอบ 4. ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  80 Positions      
Sort By 
Disability Jobs