JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  296 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
2 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
3 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
4 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
5 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
23 May 19
6 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ความโครงสร้าง
23 May 19
7 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ความโครงสร้าง
23 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บันทึกหลักฐานที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISOรับสมัครด่วน !
-งานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ / ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และคู่มือการปฏิบัติงาน Work Book -งานด้านตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ การจัดทำ Audit Check List

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
10 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ - จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
11 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายในประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อพัสดุ -ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของใบขอซื้อ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
13 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 May 19
14 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 May 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
16 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง(Rooftop , Farm ) ตามโปรแกรมในแต่ละที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดิ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000 - 13,000
23 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
-สนับสนุนและดำเนินการเรื่องการเตรียมเอกสาร -ดูแล และ จัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -ดูแลจัดเก็บเอก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
18 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- มองหาช่องทางในการขยายหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนดของธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวางแผน - ประสานงานและสร้างความสั...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
23 May 19
19 . ผู้ช่วยผู้บริหารด้านการขาย และการตลาด Assist to MD (Sales&Mkt)
Sales  สรุปข้อมูลและ present Call visit & ตารางการทำงานเซลล์ แต่ละอาทิตย์  เตรียมข้อมูลลูกค้าพร้อมรายละเอียดให้ทาง Sales  ติดต่อกับลูกค้าเพื่อประเมิณผล  ประสานงานแทน Sales เมื่อจำเป็น  วางแ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 +Bonus +ประกันสุขภาพ
23 May 19
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Sales&mkt admin)
Sales  สรุปข้อมูลและ present Call visit & ตารางการทำงานเซลล์ แต่ละอาทิตย์  เตรียมข้อมูลลูกค้าพร้อมรายละเอียดให้ทาง Sales  ติดต่อกับลูกค้าเพื่อประเมิณผล  ประสานงานแทน Sales เมื่อจำเป็น  วางแ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท
23 May 19
  296 Positions      
Sort By 
Disability Jobs