JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  184 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกร
ตรวจเช็คระบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ และระบบปรับอากาศในอาคาร สวัสดิการประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จำกัด
ไม่จำกัด
Salary 11,000 - 22,000
23 May 19
2 . Digital Marketing Officer (Fluent in English)
Responsibilities • Contact potential or existing customers to inform them about our products. • Analyze sales, involve strategizing, planning and ensuring that meet the company’s objectives. • Ke...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000 Baht/Month
23 May 19
3 . IT Business Development Manager
Business Development & Planning / Client Retention - Prospect for potential new clients and turn this into increased business. Understand the ticketing system for IT support business. - Serve as ...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
23 May 19
4 . Overseas Accountant & Bookkeeper
-Responsible for bookkeeping and accounting for the US & Canadian clients into the relevant software QuickBooks and XERO. ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES • Min 2-3 years’ experience in US B...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
2 Positions
Salary 25,000 - 35,000 บาท หรือตามตกลง
23 May 19
5 . IT Support
• In-charge of IT systems & network operations, hardware devices and software applications. • Provide support to end users on a variety of technical issues (e.g. computer virus information IT system...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
10 อัตรา
23 May 19
6 . Secretary to President
- Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate; - Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the Director; - Organizing and...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 May 19
7 . E&I Engineering (ประจำสาขารัชดา)
• ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ข้อกำหนด และเข้าใจรายละเอียดของตัวแบบที่ถูกออกแบบได้ • ควบคุมและตรวจสอบการประเมินราคางานไฟฟ้าระบบให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด • ออก...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
23 May 19
8 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
23 May 19
9 . IT Support
- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแล ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ต่างๆ บ้าน,สถานที่ราชการ,ต่างจังหวัด หรือ ตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษารถให้อยุ่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
11 . วิศวกร รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาว่าจ้าง)
- งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นในการนัดสัมภาษณ์งาน - ทะเบียนประวัติ - การประเมินผลทดลองงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานการจัดเงินและบริหารเงินของบริษัทให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ - ควบคุมการทำงานด้านการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายที่กำหนดไว้ - ประสานงานและติดตามเอกสารที่เกี่ย...

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
14 . ช่างเทคนิคประจำฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
เป็นผู้ช่วยวิศวกรบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าใน Plant solar cell

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูงานด้านระบบจำหน่ายและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง สำรวจออกแบบเบื้องต้น วางแผนดำเนินงาน จัดทำ Purchase Requisition เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ผู้รับเหมา ควบคุมดูแลดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่...

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL Account)
1.ตรวจ GL ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด 2.บันทึกรายการเจ้าหนี้ในระบบซื้อ-บันทึกรายการเจ้าหนี้ทั่วไปในระบบเจ้าหนี้ 3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกระทบ GL 4.บันทึ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
17 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และจัดทำ Competency Model เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (Site Administrator) (ด่วนมาก)
- เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ - เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ - จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ - จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน - เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
23 May 19
20 . พนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า 2.บริการแนะนาโครงการและโปรโมชั่นที่บริษัทกาหนด 3.อำนวยความสะดวกในการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า 4.ปฏิบัติงานด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนด 5.ติดต่อประสา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
23 May 19
  184 Positions      
Sort By 
Disability Jobs