JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  181 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอและปิดการขายสินค้าเชื้อเพลงถ่านหิน 2.ดูแลลูกค้าตมที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผนการขาย วางแผนการตลาด ในการเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และปิดการขายตามมอบหมายที่ได้รับ 4.วิเคาระห์ข้อมูลและแนวโน้มของต...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
5 อัตรา
Salary 20,000-40,000 (Commission)
26 May 19
2 . ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำรายงานสรุปการจัดส่งสินค้าประจำเดือน ลงโปรแกรม Express, Excel - Support Sales ประสานงานแก้ปัญหาลูกค้ากับแผนกขาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
2 Position
Salary 11,000-14,000 บาทตามประสบการณ์
26 May 19
3 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
26 May 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
26 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
26 May 19
6 . Programmer
Programmer - เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง - ดูแล โปรแกรม ที่ขึ้นใช้งานแล้วให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ระบุปัญหาและแก้ไข Bug ของโปรแกรม

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 May 19
7 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 May 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL Account)
1.ตรวจ GL ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด 2.บันทึกรายการเจ้าหนี้ในระบบซื้อ-บันทึกรายการเจ้าหนี้ทั่วไปในระบบเจ้าหนี้ 3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกระทบ GL 4.บันทึ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
9 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และจัดทำ Competency Model เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (Site Administrator) (ด่วนมาก)
- เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ - เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ - จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ - จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน - เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
25 May 19
12 . พนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า 2.บริการแนะนาโครงการและโปรโมชั่นที่บริษัทกาหนด 3.อำนวยความสะดวกในการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า 4.ปฏิบัติงานด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนด 5.ติดต่อประสา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
25 May 19
13 . เจ้าหน้าที่รับรถ (Service Advisor) รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ 2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ 3. เปิด JOB ซ่อมและอธิืบายงานซ่อมฟร้อมทั้งประมาณราคาการเข้าซ่อมแจ้งให...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
25 May 19
14 . ช่างยนต์ ( ประจำศุนย์บริการราชพฤกษ์ นนทบุรี) รับสมัครด่วน !
1.ทำการเช็คระยะรถตามรอบที่นัดหมาย 2.ซ่อมบำรุงก๊าซรถยนต์ตาม Job ที่หัวหน้าช่างมอบหมาย 3.ทำการตรวจเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบให้กับทีม QC. 4.ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5.อื่นๆต...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
15 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
1.จัดทำแผนงำนในงานติดตั้ง(M&E) ,แผนงานสำหรับทีมช่างและรายงานการทำงานประจำวันของแต่ละ Job 2.ออกแบบงานระบบท่อ และคำนวณรายการงาน Project Station น้ำมัน 3.ควบคุมการทำงานพร้อมทั้งประเมินการทำงานของผู้ร...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
16 . พนักงานบัญชี (ประสานงาน บัญชีรับ-จ่าย เงินสดย่อย)
-ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี รายรับ-รายจ่าย -ลงบันทึกบัญชี ราบรับ-รายจ่าย -ประสานงานติดตามลูกค้า ทั้งส่ง Invoice และ ออก Tax Invoice -ออกหัก ณ ที่่จ่่าย ภงด.3,53 -งานอืนๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญช...

บริษัท เพาเวอร์ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 19
17 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงาน,บริษัทปรึกษา และผู้รับเหมา - ตรวจสอบแบบไฟฟ้า ตรวจสอบ Spec ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดี - ควบคุมงานติดตั้งของผู้รับเหมาให้งานสำเร็จ ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด - ถอดแ...

บริษัท เพาเวอร์ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและพัฒนาการบริหารเงินสด รับ-จ่ายของบริษัทให้มีสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท 2. ร่วมจัดหาและนำเสนอแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุ...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม / จัดทำ บัญชีทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ควบคุม / ตรวจสอบ / ดูแล เอกสารทรัพย์สินที่รับ เบิก-จ่าย ทั้งระบบ 3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชา 4....

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าประจำวัน และ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 2. กระทบยอดรายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน 3. กระทบย...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน!
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 19
  181 Positions      
Sort By 
Disability Jobs