JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 BTS บางจาก)
จัดทำ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ออกแบบและควบคุมวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการทำงานที่ปลอดภั...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
หลายอัตรา
Salary 15,000 บาทขึนไป
19 Sep 19
2 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
19 Sep 19
3 . Process Engineer
Provide technical support to operations, develop & design process and review assigned units' operating conditions and data with recommendations resulting in maximizing their operating efficiency. Pl...

Thaiyarnyon Intersales Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
4 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Sep 19
5 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Sep 19
6 . วิศวกรพัฒนาโครงการ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
19 Sep 19
7 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
8 . วิศวกรประจำโรงงาน
- วางแผนแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโรงงาน - ควบคุม สั่งการ ประเมินผล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน GMP ของโรงงานยา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
9 . วิศวกร, เทคนิค (New Model)
-ดำเนินการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามแผนและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า -พัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับทีมงาน, โรงงาน, Supplier และลูกค้า

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
10 . Engineering Productions
-ออกแบบ ควบคุม กำกับ งานตามแผนการผลิต -จัดระบบการผลิต -วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงแผนการต่างๆทางอุตสาหกรรม -แก้ไขปัญหา และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
11 . วิศวกรประเมินความสามารถในการผลิต
1. ตรวจแบบของสินค้าและประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต 2. สอบราคา Tooling ที่ใช้ในการผลิต 3. คำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้า 4. ทบทวนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่คำนวณไว้

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
19 Sep 19
12 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -ปฏิบัติงา...

บริษัท เจที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
15 . Senior Production Engineer
1.รับงานเป็น Project 2.พัฒนา Automation ในไลน์ผลิต มีความรู้เรื่อง LEAN TPS คุยกับลูกค้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสารได้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000-50,000
19 Sep 19
16 . วิศวเครื่องกล/วิศวอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุง 2. ประสานงาน เร่งรัด และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.วางแผน ติดตาม ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในส่วนโรงงานท...

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
19 Sep 19
17 . วิศวกรการผลิต/โรงงาน
1. ดูแลรับผิดชอบด้านกระบวนการประกอบ/packing สินค้า semi product ทั้งหมดของบริษัท ในกลุ่มพลาสติกและกลุ่มไฟฟ้า 2. ดำเนินการมอบหมายสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ เ...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 Position
Salary 30,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Sep 19
18 . Die Production Engineer
1.ดุแลรับผิดชอบกระบวนการทำงานด้านการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทะิภาพ 2.เสนอแนะแนวทางแก้ไข - ปรับปรุง กระบวนการผลิต ,เก็บข้อมูลการผลิต 3.วางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุม ตรวจติดตามความคืบหน้าของแผ...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000
18 Sep 19
19 . วิศวกรพลาสติก
-สรุปวิเคราะห์วิธีการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย PDCA -สรุปปัญหาและหาวิธีการจัดการโดยกระบวนการ OEE -จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในโรงงาน BOM -ให้ความร่วมมือในการดำเนินระบบ ISO 9001 /...

บริษัท ตั้งใช้ฮวด 1988 จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Sep 19

บริษัท จีโอแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและประสบการณ์
18 Sep 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs