JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
21 Jul 19
2 . วิศวกร, เทคนิค (New Model)
-ดำเนินการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามแผนและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า -พัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับทีมงาน, โรงงาน, Supplier และลูกค้า

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
3 . วิศวกรตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบ
- ตรียมชิ้นงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดลองวัตถุดิบ - ออกแบบการทดลอง หรือทดสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการทดสอบ และสรุปผลารทดสอบ - จัดทำ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
4 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
5 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ร่วมออกแบบกระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ในกรณีเป็นงาน New Model

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 17,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
8 . วิศวกรหรือช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 2.จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนและควบคุมการทำ PM เครื่องจักร พร้อมจัดทำรายงาน PM และการซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบติด...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
20 Jul 19
9 . Engineer, วิศวกร
- ควบคุมดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อลม - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ CAD - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรับงานโครงการ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jul 19

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ IEรับสมัครด่วน !
- จัดทำLayout และบาลานซ์ไลน์ - ควบคุมไลน์ผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน เช่น OTP - หาแนวทางแก้ไขให้ไลน์ผลิตให้ได้เป้าหมายประจำวัน

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . Project engineer / Engineer (new model)
รับผิดชอบงานโครงการ งานnew model ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้และ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
18 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
18 Jul 19
19 . วิศวกรพัฒนาโครงการ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
18 Jul 19
20 . Engineer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานและตรงตามความของลูกค้า - การออกแบบวิธีการบรรจุสินค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานการออกแบบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ...

บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs