JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
3 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
15 Jun 19
4 . Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
3 Position
Salary 20,000-35,000
15 Jun 19
5 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 19
6 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารโครงการ
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 19
7 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
8 . วิศวกรออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC/SCADA
เขียนโปรแกรม PLC/SCADA ทดสอบระบบ PLC/SCADA ณ หน่วยงาน อบรมการใช้งาน PLC/SCADA ให้กับลูกค้า

บริษัท วี เอ ซี อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน,รายได้จากผลงาน:Commission,โบนัสปีละ 2 ครั้ง
15 Jun 19
9 . วิศวกรออกแบบและเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Autocad
สำรวจ,เก็บข้อมูล ที่หน่วยงานเพื่อมาออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบ,เขียนแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ด้วยโปรแกรม Autocad ทำเอกสารประกอบแบบไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท วี เอ ซี อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน,รายได้จากผลงาน:Commission,โบนัสปีละ 2 ครั้ง
15 Jun 19
10 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
11 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -ปฏิบัติงา...

บริษัท เจที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 19
12 . Engineer
1.Take care customer advice about the company's products 2.Meeting with customers to support work 3.Filstar installation and follow up 4.Others as assigned ทำงานร่วมกับ คนญี่ปุ่น

Industria (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Salary based of company structure
15 Jun 19
13 . วิศวกรหรือช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 2.จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนและควบคุมการทำ PM เครื่องจักร พร้อมจัดทำรายงาน PM และการซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบติด...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
14 Jun 19
14 . วิศวเครื่องกล/วิศวอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุง 2. ประสานงาน เร่งรัด และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.วางแผน ติดตาม ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในส่วนโรงงานท...

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
14 Jun 19

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
14 Jun 19
16 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
1.ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2.ควบคุมและสนันสนุบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดี 4.วา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
14 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Jun 19
18 . วิศวกรประจำฝ่ายขาย
1. เป็นวิทยากร การสัมนา/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ภายนอก/ภายใน) 2. ดูแล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 3. ประเมินและจัดทำรายการซ่อมสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากล...

Zero-Leak
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
19 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ร่วมออกแบบกระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ในกรณีเป็นงาน New Model

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 17,000 บาทขึ้นไป
14 Jun 19
20 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs