JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  36 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
23 Aug 19
2 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Aug 19
3 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
23 Aug 19
4 . วิศวกรโครงการพิเศษ
1.รับความต้องการลูกค้า 2.ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้าง 3.สรุปความต้องการตาม TOR 4.จัดทำแบบแปลนเพื่อนำเสนอโครงการ 5.ตรวจสอบแบบเพื่อความถูกต้องก่อนเสนอตั้งงบ 6.Kick Off Project 7.ติดตามความคืบห...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
5 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
23 Aug 19
6 . วิศวกรประเมินความสามารถในการผลิต
1. ตรวจแบบของสินค้าและประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต 2. สอบราคา Tooling ที่ใช้ในการผลิต 3. คำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้า 4. ทบทวนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่คำนวณไว้

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
23 Aug 19
7 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . Senior Production Engineer
1.รับงานเป็น Project 2.พัฒนา Automation ในไลน์ผลิต มีความรู้เรื่อง LEAN TPS คุยกับลูกค้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสารได้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000-50,000
23 Aug 19
11 . วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (IE)
1. ออกแบบกระบวนการเย็บ 2. ปรับปรุงกระบวนการเย็บ 3. วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อนลงสู่การผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
23 Aug 19
12 . วิศวกรประจำโรงงาน
- วางแผนแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโรงงาน - ควบคุม สั่งการ ประเมินผล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน GMP ของโรงงานยา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
13 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
14 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
15 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . วิศวกรโรงงาน
- ดูแลควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสียหาย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
2 อัตรา
23 Aug 19

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 Aug 19
18 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ควบคุมดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 2.ควบคุมการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนและควบคุมการทำ PM เครื่องจักร พร้อมจัดทำรายงาน PM และการซ่อมบำรุ...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
22 Aug 19
19 . วิศวกรประจำฝ่ายขาย
1. เป็นวิทยากร การสัมนา/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ภายนอก/ภายใน) 2. ดูแล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 3. ประเมินและจัดทำรายการซ่อมสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากล...

Zero-Leak
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
20 . วิศวกรการผลิต/โรงงาน
1. ดูแลรับผิดชอบด้านกระบวนการประกอบ/packing สินค้า semi product ทั้งหมดของบริษัท ในกลุ่มพลาสติกและกลุ่มไฟฟ้า 2. ดำเนินการมอบหมายสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ เ...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 Position
Salary 30,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs