JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  87 Positions      
Sort By 

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ
26 May 19
2 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
26 May 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
26 May 19
4 . พนักงานการเงิน (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาวิภาวดี
• ดูแลด้านการเงิน-บัญชี • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • โทรติดตามหนี้ • สรุปยอดโทร • ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
25 May 19
5 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
25 May 19
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
9 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
25 May 19
10 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ เพอร์ฟอร์แม็น พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 19
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายการเดินทาง)
1.ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2.ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3.สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
25 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
- จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) - ดูแลเอกสารสำคัญทางการเงิน อาทิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ายและเช็คค้างจ่ายและสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบการเงิน (ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ) - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย - จัดทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกลงระบบบัญชี - ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, วางบิล, รับเช็ค, จ่ายเช็ค - ตรวจภาษีต่างๆ ตรวจส...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 May 19
14 . พนักงานธุรการการเงิน
- จัดทำและเปิดบิลส่งสินค้า - แจ้งยอดและติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายเกี่ยวข้องภายใน - สรุปรายงาน และประมวลผลการทำงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.เอ็ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
15 . Senior AR and Credit Control
- Measure department performance with appropriate metrics - Maintain the corporate finance & credit control policies, procedures and system - Daily cash flow and forecast cash flow positions and ava...

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 May 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหน...

COCA RESTAURANT GROUP
1 อัตรา
Salary 30K-35K
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รับ-จ่าย 2.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.งานด้านภาษี จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
24 May 19
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ออกหลักฐานใบรับฝากเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและเซ็นกำกับเรียบร้อยแล้ว 2. แยกสำเนาใบรับฝากเงิน สำเนาใบ PAY IN ของธนาคาร 3. ทำ PAY IN เงินสด เพื่อเตรียมนำเงินฝากธนาคารทุกวัน 4. ทำ PAY IN เช็ค เพื่อเตร...

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 19
20 . เจ้าหหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนทำเช็ค 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเช็ค ,ออกเช็ค 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและฝ่ายต่างๆ วางแผนการจ่ายเงิน 4.การหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ดูแลเรื่องการจ่ายทั้งหมด 6. ท...

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
Salary 14,000-20,000
24 May 19
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs