JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  37 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
25 Aug 19
2 . Collection Manager
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย - สรุปรายงานต่อผู้บังคับบั...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 40,000 บาท
25 Aug 19
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director)รับสมัครด่วน !
1.บริหารระบบการเงินทั้งระบบ 2.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 3.ประสานงานและหาแหล่งเงินทุน(ธนาคาร, สถาบันการเงิน)ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ 4.หาเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ได้โอกาสในก...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการเงิน - วางแผนการหาแหล่งเงินทุน - วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด - จัดทำรายงานทางการเงิน - เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน - บริหารการรับจ่ายเงิน - วางแผนจัดท...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 Aug 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯทั้งงานรับจ่าย,วางบิล,เก็บเงิน - งานการเงินที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน,การบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียน,ควบคุมดูแลเอกสารสัญญาการเงิน,กำกับงานตามเป้าหมาย - กา...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 Aug 19
8 . หัวหน้าส่วนการเงิน (ด่วนมาก)
- บริหารการเงิน และสภาพคล่อง ควบคุมการรับจ่ายเงินของยอดคงเหลือในแต่ละวัน - บริหารเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งเครื่องมือทางด้านการเงินอื่นๆ - ติดตาม และควบคุมการติดตามหนี้ และการจ่ายหนี้ให้เป็นไป...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-40,000.- บาท
23 Aug 19
9 . ผู้จัดการการเงิน/หัวหน้าการเงิน
วิเคราะห์ B/S & P/L รายเดือน วางแผนและจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ตามกำหนด วางแผนการจัดทำงบประมาณและเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอ จัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบของบริษัทฯ วิเคราะห์งบการเงินจัดทำรายงานปร...

บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000++ (พิจารณาตามประสบการ์ณ)
23 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Responsible for financial and accounting function such as authorization, and control of all transaction and handle day to day operation. Responsible for cash flow management and credit management. M...

Seefah Restaurant Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
11 . Branch Manager
• Develop and execute business plan and strategy in line with achieving the branch contribution to profitability and growth • Proactive lead and manage the sales force in achieving the desired sales...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
23 Aug 19
12 . หัวหน้าส่วนงานงบประมาณ
•สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน •จัดทำข้อมูลรายงานการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน •รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 Aug 19
13 . Finance Managerรับสมัครด่วน !
- Prepare and forcast corporate cash flow. - Coordinating with bank, financial institution, and investor. - Prepare monthly report to management - Analyze varience and report.

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . ผู้จัดการสาขา ประจำศูนย์บริการบัตรเครดิต Siam Takashimaya @Icon Siam รายได้ดี!!
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต Krungsri -Siam Takashimaya ให้กับลูกค้า - ดูแลเป้าหมาย / ยอดขายสาขา และบริหารพนักงานขายภายในสาขา - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางห้างและพนักงานห้าง เพื่อกระตุ้นยอดกา...

Krungsri Consumer
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น +ค่าเงินช่วยเหลือ
23 Aug 19
15 . Finance Supervisor
• จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร • ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน • ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่...

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด
1 Position
23 Aug 19
16 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับ การติดตามลูกหนี้รับชำระตามครบกำหนด นำเช็คและเงินสดเข้าบัญชีทุกวัน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และการจ่ายเช็ค รอบการจ่ายเช็คของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสารรับว...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
17 . หัวหน้าการเงินผู้ป่วยนอก
• วางระบบงานในแผนก / ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนด • คอยแก้ไขปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ดูแล และพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการของแคชเชียร์ • จัดอัตรากำ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
23 Aug 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงานในฝ่ายบริหารเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร • ควบคุมดูแลการรับเงิน – จ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข • ติดตามผลงานปฏิบัติงานของทีมงานประจำวัน ในด...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
23 Aug 19
19 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
- กำกับดูแล วิเคราะห์ วางแผนงานของแผนก - บริหารทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน - ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - ควบคุมการจัดทำงบประมานของ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
23 Aug 19
20 . ผู้จัดการนิติกรรมสัญญาและจำนองรับสมัครด่วน !
1.วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรรมสัญญา SME/นิติกรรมจำนอง/งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา /จำนอง ทุกประเภท 2.การควบคุม บริหารจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs