JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  414 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเครื่องมือแพทย์
- ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ - ดูแลรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ - รับผิดชอบด้านเครื่องมือแพทย์ - งานเอกสารซ่อมแซมต่างๆ - ทักษะคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
1 Position
19 Dec 18
2 . พนักงานขับรถ
- ขับรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และ รถแอมบูแลนซ์ - ส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงผลแลป - ดูแลส่งผู้ป่วย ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
2 Position
19 Dec 18
3 . พนักงานสวัสดิการและเงินเดือน
- ช่วยหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน - งานด้านสวัสดิการและเงินเดือน - โครงการต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือหน่วยง...

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
4 . นักเทคนิคการแพทย์
-งานการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล ทางห้องปฏิบัติการ ตามรายการที่แพทย์ส่งตรวจ/คำสั่งแพทย์ -บันทึกการรับตรวจ บันทึกผลการตรวจ และส่งผลตรวจไปยังหน่วยงาน -ควบคุมคุณภาพน้ำยา และเครื่องมือให้พร้อมตรวจ -ดูแ...

บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
19 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
งานเอกสาร และสนับสนุน IT Hardware, Software และ Network System -ดำเนินการสนับสนุนด้าน IT ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้การทำงานของ User ราบรื่น -ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO ทั้งด้าน Hard...

บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
19 Dec 18
6 . เภสัชกร (ศูนย์สารสนเทศทางยา)
-ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกรในการลงข้อมูล ลงราคา จัดยาและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา -รายงานผลการปฏิบัติ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Dec 18
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ • ติดตามการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ • การตรวจสอบเอกสาร และวางบิลให้ทันกำหนดเวลา • ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
9 . หัวหน้าแผนกบริการทั่วไป
• กำกับดูแลการให้บริการในด้าน การจัดทำ และจัดสรรผ้า งานเย็บ ซ่อมผ้า และงานตัดเย็บผ้าใหม่ • ควบคุมการบริการด้านการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับ (ดอกไม้สด) ตามเคาน์เตอร์ต่างๆ ห้องพักผู้ป่วย ห้องประชุม และจุดบร...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
10 . Programmer
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์ • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน • พัฒนาระบบงานตามความต้อ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
12 . พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPDรับสมัครด่วน !
• ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล • กำก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
13 . โอเปอเรเตอร์
• รับโทรศัพท์สายนอก/ สายในของผู้รับบริการที่ติดต่อเข้ามา • ประสานงานระหว่างแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในกรณีให้ติดตาม • ให้ข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการโอนสายไปแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล • ประกาศเสียงตามสาย และ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18
14 . ช่างเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
• ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน • รับแจ้ง...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
19 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- ให้บริการบันทึกตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว - จัดส่งเงินรายได้ในแต่ละรอบตามที่โรงพยาลกำหนด - ตรวจสอบสิทธิ์ และเลือกสิทธิ์ที่ผู้ป่วยใช้จริง ณ วันที่มารับบริการ ตามเงื่...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
19 Dec 18

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
19 Dec 18

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
19 Dec 18

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
19 Dec 18

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
19 Dec 18

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
  414 Positions      
Sort By 
Disability Jobs