JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  456 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(Training Hr Officer)
* ดูเเลงานฝึกอบรมภายในของโรงพยาบาล * ดูแลงานฝึกอบรมภายนอกของโรงพยาบาล * ดูแลสถานที่จัดฝึกอบรม โครงการ งบประมาณ อาหาร เครื่องเสียง วิทยากร * ดูแลการยื่นเรื่องส่งกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน * ดูแลจัดทำแผนฝ...

บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด
1 Position
22 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-45,000
22 Jul 19
3 . IT Support รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ - ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ - อำนว...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-27,000 บาท
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายบริษัท - ตรวสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - สรุปผลประกอบการประจำวัน/เดือน/ปี ของบริษัท - จัดทำเอกสารภาษีต่างๆส่งสำนักงานบัญชี - กระทบยอดรายการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
2 Position
Salary 14,000-16,000
22 Jul 19
5 . online marketing/ facebook ad/ webmasterรับสมัครด่วน !
ดูแลการซื้อ facebook ad อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล website ให้ มีประสิทธิภาพ ทางการตลาด

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
Salary พิจารณาตามความสามารถ
22 Jul 19
6 . ผช.ผู้จัดการ / ผจก.การตลาดออนไลน์ (Asst. Manager / Online Marketing Manager)รับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ • วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย • วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงา...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2 Position
22 Jul 19
8 . Walk-In Interview "จนท.การเงินผู้ป่วยนอก" วันที่ 25-26 ก.ค.
Walk-In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ---------------------------------------------- เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 20 อัตรา วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงพยาบาลพญาไท 2...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
20 อัตรา
22 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนก , พยาบาลวิชาชีพ ( UR Nurse)
ลักษณะงาน ผู้จัดการแผนก ดูแลบริหารจัดการความเรียบร้อยในแผนกงาน พยาบาลวิชาชีพ ( UR Nurse)ดูแลสิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาล ให้กับผู้ป่วย ติดต่อประสานงานบริษัทประกัน

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
5 Position
Salary N/A (ตามค่าประสบการณ์)
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน
-ดำเนินการด้านจัดการทรัพย์สินตั้งแต่การได้มาจนกระทั่งการจำหน่ายออกจากระบบบัญชี -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อทำรายงาน Utilization เครื่องมือแพทย์ ที่ผู้บริหารกำหนด -ดำเนินก...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19
11 . ผู้ชำนาญการงานวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูล
-ประยุกต์ใช้ระบบงานวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูลคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน -สร้างและรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อยกระดับคุณภ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
-ดำเนินการจัดทำโครงการ External Customer Satisfaction -บริหารงานโครงการวิจัยทางการตลาด -บริหารงาน Data base ต่างๆ เช่น ประมวลผลและสรุปค่าตอบแทนเกี่ยวกับบัตรสมาชิก เป็นต้น -จัดทำ Hospitality Review ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19
13 . ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา
วางแผนและบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าของสินค้าและพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภา...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19
14 . System administrator
-ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware & Software ของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดี -ดูแลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงระบบแม่ข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
22 Jul 19
16 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
10 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
17 . ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ แล...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
50 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
18 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อที่โรงพยาบาล

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
5 Position
22 Jul 19
20 . Accounting Manager
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล ให้การจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2 Position
22 Jul 19
  456 Positions      
Sort By 
Disability Jobs