JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  283 Positions      
Sort By 
1 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) อาคารบางนา/อาคารธนบุรี
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ - ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
16 Jun 19
2 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1.ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ 2.เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน รายได้และสวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้ 1. งานเลี้ยงสังส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
25 อัตรา
Salary 14,400 - 16,400 /เดือน
16 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของสายงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เอกสารค่าใช้จ่ายรายเดือน - ช่วบริหารจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน หมวดเครื่องสมองกลให้เป้นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารสายงานโครงสร้างพื้นฐา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
5 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)
- ออกปฏิบัติงานรับ – ส่ง เอกสาร หลักฐานทางการแพทย์ ของผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้มีส่วนได้เสีย – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการขอประวั...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
16 Jun 19
7 . IT Infrastructure (Staff - Sr.Staff)
- ดูแลระบบ Network,Server - ออกแบบ พัฒนาและการติดตั้ง รวมถึงสนับสนุนงานทางด้านเครือข่ายในระหว่างวัน - ออกแบบ ติดตั้งการให้บริการทางด้านสื่อสารของนะบบโทรศัพท์แบบ VoIP - ดูแล จัดการระบบเครือข่ายของบ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
– ดำเนินการจัดทำแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดให้ถูกต้องครบถ้วน – ดำเนินการจัดทำกิจกรรมสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการประสานงานกับพันธมิตรร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
9 . IT Helpdesk (Avaya System)
– ให้คำปรึกษา Service Desk ในการรับแจ้งให้คำปรึกษาระบบ Avaya ของ Call Center - แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน Hardware (สำนักงานใหญ่และสาขา) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ให้คำปรึกษา ตรวจ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
16 Jun 19
12 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ส่วนบริการสำนักงานใหญ่ - รับผิดชอบการรับจ่ายเงิน งานบริการตามสิทธิกรมธรรม์ - ชี้แจงเงื่อนไขกรมธรรม์ รวมทั้งอนุมัติงานตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บเอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
16 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการสิ่งพิมพ์ (เพศชาย)
-จัดการงานทีมบริการสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้งานพิมพ์และเอกสารเข้าเครื่องจักรได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่นซีลเลอร์ พับบรรจุซอง ถ่ายสำเนาเครื่องถ่ายเอกสาร -ดูแลรักษาเครื่องต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
15 . Supervisor Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย - วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary 25k -ขึ้นไป
16 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างรายปี)
- บริการลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆใน Smartphone, Tablet และ Notebook ทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลและตอบคำถามทางเพจ Facebook, Website และ Line

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
6 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
16 Jun 19
17 . Supervisor QC & Confirm Call / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Supervisor : 1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานในส่วนงาน Confirmation & Welcome Call 2. จัดสรรรายชื่อลูกค้าเพื่อยืนยันการสมัครและการจัดส่งกรมธรรม์ ให้เจ้าหน้าที่ Confirmation ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000 /เดือน
16 Jun 19
18 . Java Programmer
- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) - วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
16 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 19
  283 Positions      
Sort By 
Disability Jobs