JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  66 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพของสินค้า (เบเกอรี่, เค้ก ฯลฯ) 2.ดูแลจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 3.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานตรวจติตตามกระบวนการภายในของบริษัท 4.วางแผนและดูแลระบบบริหารคุณภาพ GMP, HACCP 5.งาน...

Aroma Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน(ธุรการโรงงาน)
-ดูแลเรื่องงานเอกสาร และระบบคุณภาพ ISO/GMP ภายในหน่วยงาน -ตรวจสอบและสรุปปริมาณการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป,วัสดุการบรรจุ และวัตถุดิบ -พิมพ์รายงานบัญชีการขายยาที่ผลิตให้แผนกผลิต -ทำประวัติเครื่องจักร/...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
3 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
4 . รองหัวหน้าหน่วยผลิตชิ้นส่วน
1.จัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับการผลิต 3.ควบคุมของเสียและงาน Claim จากลูกค้าไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.ควบคุมดูและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำการ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . รองหัวหน้าส่วนฝ่ายงานผลิตชิ้นส่วน
1.ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนงานขึ้นรูป,งานตัด,พับ,เจาะ,เชื่อม 2.จัดทำ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 3.ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 4 M ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.บริหารงานการผลิตของหน่วยงานให้ได้ตา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
วางแผนประจำเดือน จัดทำ PM ประจำปี จัดทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปรับปรุงประเมินตรวจสอบระบประกันคุณภาพเครือเบทาโกร วิเคราะห์ รวบรวมและรายงานผล จัดทำแผนการปรับปรุงงานด้านประกันคุณภาพ กำหนดเป้าหมายในการดำเนิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม - บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องใน...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
9 . ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
10 . หัวหน้าผลิต
- วางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย - ตรวจสอบงานทั้งระบบ และควบคุมคุณภาพงานในแผนก - ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผล ความเรียบร้อยของงาน - ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.Process Control 2.Man Control 3.Quality Control 4.Shipping Control 5.Efficiancy Control

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 Jul 19
12 . หัวหน้าเครื่อง
1.ควบคุมเครื่องจักรและดูแลพนักงานในทีม 2.ติดตามยอดการผลิต

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
13 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
18 Jul 19
15 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
18 Jul 19
17 . หัวหน้า QC เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายUrgently Required !
1. ควบคุมดูแลพนักงาน QC ให้ปฎิบัติตามแผนงาน 2. อบรมพนักงาน QC ที่เข้ามาปฎิบัติงานใหม่ให้รู้ขั้นตอนการทำงาน 3. ประชุมแจ้งให้พนักงาน QC รับทราบถึงกฎระเบียบใหม่ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง 4. ช่วยแก้ไขข้อผ...

Lilly Billy (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
18 . Production Manager / Assistant Production Manager
- Plan and control production management. - Improve the efficiency of machinery in the production process. - Prepare production report data in each process. - Increase production capacity, reduce w...

บริษัท แอม แพค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
19 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
20 . Plant Manager
1 กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2 รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต กระบวนการจัดส่ง และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
  66 Positions      
Sort By 
Disability Jobs