JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  38 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้า QC
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตรวจสอบการรับเข้าวัตถุดิบ ตรวจสอบสินค้าสำเร็จ เก็บข้อมูลการตรวจสอบตามระบบ ISO9001 และ GMP ประสานงานกับฝ่าย QA เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อลดของเสีย

บริษัท สหชัยกิจการพิมพ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Mar 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
25 Mar 19
3 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
25 Mar 19
4 . ผู้ช่วย ผู้จัดการโรงงาน
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต • บริหารอัตรากำลังพลในการผลิตให้เพียงพอต่อการปฏ...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000++
25 Mar 19
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 2)
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Mar 19
6 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 1)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Mar 19
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (Warehouse Supervisor)
- วางแผนและควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป ดูแลระบบการรับเข้า การจัดเก็บ และการเตรียมสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออก หรือการจัดเก็บวัตถุดิบ และการเบิกจ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - การต...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Mar 19
8 . Production Supervisor.
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Mar 19
9 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit
ร่วมวางแผนและดำเนินการตรวจสอบภายในระบบงานของบริษัทฯตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพโดยเน้นสอบทาน และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเพียงพอของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 Position
Salary 28,000
25 Mar 19
11 . หัวหน้าแผนกย้อม (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน บริหารงาน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานผลิต รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้สินค้าท...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 - 55,000
25 Mar 19
12 . ผู้จัดการโรงงาน
- วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการผลิตสินค้าแปรรูป - วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดำนเนินงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุนสินค้าคงคลัง และการต...

บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 Mar 19
13 . ผู้จัดการแผนกจัดการคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้า - จัดทำมาตรฐาน ISO 9001 - ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานคู่ค้า

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary โครงสร้าง
25 Mar 19
14 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงาน ตัด เย็บ แพ็ค 2.สอนงานหัวหน้างานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต 3.สรุปรายงานผลการทำงานปิดจบ สาเหตุ ปัญหา หรือ สำเร็จ 4.ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
15 . E-Learning Product Manager
• Creatively define the roadmap to market product features, focusing on retaining and increasing overall customer activeness • Coordinate efforts across teams to rollout new products and features • ...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
25 Mar 19
16 . ผู้จัดการโรงงานไม้แปรรูปรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิต การทำงานของระบบผลิตให้สินค้ามีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ 3.ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 4.รับผิดชอบงานให้ประบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ...

บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
25 Mar 19
17 . Plant Manager (ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง 10)
- วางแผนและบริหารการผลิต - บริหารจัดการทั่วไป - กำหนดทิศทางและมอบนโยบายในการทำงานของแต่ละแผนก ตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการผลิตสินค้า คุณภาพสินค้า รวมถึงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
18 . ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
- บริหารจัดการอัตรากำลัง งบประมาณ ต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารแผนงานการผลิตทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ - ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การทำงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Mar 19
19 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.Process Control 2.Man Control 3.Quality Control 4.Shipping Control 5.Efficiancy Control

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary 15,000-20,000
25 Mar 19
20 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary N/A
25 Mar 19
  38 Positions      
Sort By 
Disability Jobs