JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  56 Positions      
Sort By 
1 . Assistant Production Planning Manager (เครื่องดื่ม)
- ควบคุมดูแล วางแผนการผลิต (อาหารและเครื่องดื่ม Beverage) - ควบคุม ดูแล และติดตามการผลิตของแต่ละโรงงานให้ทันตามกำหนด - ประสานงานกับโรงงานวางแผนการผลิต/จ้างผลิต OEM. - ตรวจสอบสต๊อคสินค้าสำเร็จรูป ...

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Sep 19
2 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ FSSC 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
กำหนดแผนงาน วางแผนการผลิตและเป้าหมายการผลิต บริหารและควบคุมกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน...

บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19
5 . Cost Control Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งระบบ 2.ควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดยอดสูญเสียต่างๆ 4.จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ ปริมาณยอดสูญเสียประจำวัน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 Sep 19
6 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ผู้ควบคุมฝ่ายผลิต งานแปรรูปโลหะ - สวัสดิการ ส่วนแบ่งรายได้การผลิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ OPD

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
14 Sep 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมกระบวนการผลิตประตู-หน้าต่างให้เป็นไปตามนโยบาย คุณภาพ,เวลา,ต้นทุน - จัดทำและตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
9 . ผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคุณภาพที่จัดทำขึ้น และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท - ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายต่างๆ ในด้านการผลิต - กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ...

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด
14 Sep 19
10 . ผู้จัดการโรงงาน ผลิตประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ •. ทำ BOM // แบบผลิต และ ออกแบบแม่พิมพ ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญห...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
14 Sep 19
11 . Quality Control Assistant Manager
Job Purpose: รับผิดชอบการคัดเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การกำหนดมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งการออกแบบรูปร่าง การใช้งาน และ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
2 อัตรา
13 Sep 19
12 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และ วัตถุดิบ 2.วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) 3.วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต 4.ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต 5.ก...

บริษัท อัครวินท์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 Positions
13 Sep 19
14 . รองหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต
1.บริหารงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 3.วางแผนงานผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 4.ประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 Sep 19

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครางสร้างและประสบการณ์
13 Sep 19
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
2 อัตรา
13 Sep 19
17 . Lean Excellence Department Manager/ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบลีนรับสมัครด่วน !
- ทบทวนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นเลิศทางการผลิต - ขับเคลื่อนกลยุทธ์ลีน ผ่านเครื่องมือของลีนไปสู่หน่วยงานาต่างๆทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ - ทำงานร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน และนำพาทีมทำง...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
13 Sep 19
18 . Compliance Excellence Department Manager/ผู้จัดการแผนกรักษาระบบความสอดคล้องรับสมัครด่วน !
- Conduct periodic internal reviews or audits to ensure that compliance procedures are followed - Conduct HSE/Labor audits to ensure adherence to environmental standards, identify compliance issues t...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
13 Sep 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Sep 19
20 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
วางแผนประจำเดือน จัดทำ PM ประจำปี จัดทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปรับปรุงประเมินตรวจสอบระบประกันคุณภาพเครือเบทาโกร วิเคราะห์ รวบรวมและรายงานผล จัดทำแผนการปรับปรุงงานด้านประกันคุณภาพ กำหนดเป้าหมายในการดำเนิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs