JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  65 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
2 . Technical Production Supervisor
1.Monitor discipline of work rules and regulations, safety and hygienic conditions in production lines by shift 2.Ensure production process is executed to manufacture products in line with set standa...

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . Senior Inspectorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการออกพื้นที่หรือควบคุมทีมงานในการตรวจสอบแปลงผักเกษตรกร 2.ควบคุม แนะนำ ขั้นตอนการยื่นเอกสารทำการรับรอง Organic Certification ของแต่ละเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม 3.ควบคุมดูแลการส่งตัวอย่างไปทดสอบยัง...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
4 . หัวหน้างานควบคุมต้นทุนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งระบบ 2.ควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดยอดสูญเสียต่างๆ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
5 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
6 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
21 Aug 19
7 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
8 . Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-Implement and control the production schedule -Review and adjust the schedule where needed -Manage human and material resources to meet production targets -Analyze production and quality control t...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
9 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
10 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19
11 . รองหัวหน้าหน่วยผลิตชิ้นส่วน
1.จัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับการผลิต 3.ควบคุมของเสียและงาน Claim จากลูกค้าไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.ควบคุมดูและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำการ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
12 . รองหัวหน้าส่วนฝ่ายงานผลิตชิ้นส่วน
1.ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนงานขึ้นรูป,งานตัด,พับ,เจาะ,เชื่อม 2.จัดทำ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 3.ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 4 M ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.บริหารงานการผลิตของหน่วยงานให้ได้ตา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ FSSC 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
15 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
รับผิดชอบในการช่วยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบการรีด-พับ-บรรจุงาน การตรวจสอบโลหะ คุณภาพงานบรรจุ และการส่งออกสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
16 . Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคร...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
21 Aug 19
17 . Lean Excellence Department Manager/ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบลีนรับสมัครด่วน !
Roles & Responsibilities: - ทบทวนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นเลิศทางการผลิต - ขับเคลื่อนกลยุทธ์ลีน ผ่านเครื่องมือของลีนไปสู่หน่วยงานาต่างๆทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ - ทำงานร่วมกับผู้บริหารข...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
18 . Compliance Excellence Division Manager/ผู้จัดการฝ่ายรักษาระบบความสอดคล้องรับสมัครด่วน !
- Conduct periodic internal reviews or audits to ensure that compliance procedures are followed - Conduct HSE/Labor audits to ensure adherence to environmental standards, identify compliance issues t...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Aug 19
19 . Quality Excellence Division Manager ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพรับสมัครด่วน !
Restponsibilities 1. Develop, manage implement, communicate and maintain a quality plan to bring the Company's Quality Assurance Systems and Policies into compliance with quality system requiremen...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
20 . Environmental Sustainability DPM/ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานลูกค้าและกฏหมาย - อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม - update ข้อกำหนดกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินระบบด้านสิ่งแวดล้อ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  65 Positions      
Sort By 
Disability Jobs