JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  25 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
25 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
4 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
• ควบคุมการปฏิบัติงาน และวิธีการของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และติดตามผลให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • แก้ปัญหาต่างๆที่พบในงานผลิต และดำเนินการแก้ไข • ฝึกอบรม และส่งเสริมสมร...

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
25 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( เฟอร์นิเจอร์ )รับสมัครด่วน !
- ดูแลคุณภาพงานโดยรวมของฝ่ายผลิต - ตรวจสอบการผลิตให้ตรงตามกำหนด - มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและย้ายสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย - ดูแลความปลอดภัยและกิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน - จัดทำรายงานประจ...

MAYSA DESIGN
1-2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
- ป่ระมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - สามารถจัดการปัญหางานดี,เสีย ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ แ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
5 Position
Salary 15,000+++
25 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและจัดสรรกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 2.ตรวจสอบและควบคุมกำหนดการนัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด 3.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งลูกค้าให้กับผู้บริหารทีม 4.Suppor...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
25 Jun 19
9 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
25 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
25 Jun 19
12 . วางแผนการผลิต
1.วางแผน ควบคุม ติดตามเเละเเก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการวางแผนการจัดการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เเละวัตถุดิบที่มี 3.ร่วมกำหนดควบคุมเเละ...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 Jun 19
13 . Demand & Supply Planning Manager
• Develop and execute all facets of the Sales & Operations process to provide an optimum customer service level and working capital performance as defined by the organization’s business operating plan...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary Salary negotiable
24 Jun 19
14 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
24 Jun 19
15 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
24 Jun 19
16 . PRODUCTION STAFFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมแผนงานในกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงและพัฒนาในสายงานผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาในงานผลิตได้ 3.จัดทำเอกสารในสายงานผลิต และกำหนดเป้าหมายของการผลิต 4.มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถดูแลค...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19

SUNNY PLATE MAKING (THAILAND) CO.,LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jun 19
18 . ผู้ช่วยวางแผนการผลิต
- ดำเนินการออกเอกสารสั่งซื้อสินค้าให้ผู้ผลิต และติดตามการจัดส่งสินค้าให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด. - ติดตามการรับสินค้านำเข้าให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางแผนไว้ รวมถึงจัด เตรียมเอกสารในการดำเนินการรับสินค้า...

Colgate-Palmolive (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่ Planning & Purchase
1. วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ของทุกไลน์การผลิต 2. คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ยืนยันแผนการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย 4. ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและส่งให้กับ Supplier 5...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Jun 19
20 . Supervisor
1.ประมาณการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนในการผลิต 2.ควบคุบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการผลิตให้ผู้บริหารรับทราบ 4.สามารถจัดการปัญหางานดี-เสีย ให้เป็นไปตามระบบ 5.ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และ...

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000++
21 Jun 19
  25 Positions      
Sort By 
Disability Jobs