JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  54 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 Jun 19
2 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 28,000-30,000
16 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาองค์กรรับสมัครด่วน !
-จัดทำตัวเลข รายงานประจำเดือนต่างๆ -จัดทำ-ปรับปรุง แผนการเดินรถ ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
15 Jun 19
4 . Business Development Supervisor
1. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 2. รวบรวมรายละเอียดที่ดิน ที่มีผู้เสนอขาย เพื่อนำมาคัดกรองที่ตั้งที่มีศักยภาพในการทำโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ดำเน...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
15 Jun 19
5 . Business Development
-เรียนรู้ ค้นคว้าเทคโนโลยี่ใหม่ๆ

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
15 Jun 19
6 . Business Developmet Officer
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสินค้า และบริการแต่ละประเภท 2. วิเคราะห์ข้อมูลแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด 3. นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับยอดขาย และการตลาดมากำหนด และ พัฒนากลยุทธ์ทางการขาย ...

We Plus Group (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-20,000
15 Jun 19
7 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
15 Jun 19
8 . Sale Manager [MM]
ติดต่อหาร้านค้าโชวห่วย/มินิมาร์ท/ค้าปลีก ค้าส่งประจำตำบล/อำเภอ/ตัวจังหวัด มาร่วมโครงการ MKP เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
1 Position
15 Jun 19
9 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jun 19
11 . Sales Promotion Executive (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด)
- Manage, develop and implement sales promotion policies, program and initiative to maximize the profit of the organization 's sales - Developing ideas fir promotional sales campaigns - Researc...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
15 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
• ศึกษา/ รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน • จัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business R...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 Position
14 Jun 19
13 . Business Development (Marketing)
- วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ - พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ - กำหนดงบประมาณ, สร้างแคมเปญ, ควบคุม และวัดผลแคมเปญ ของเครื่องมือการตลาดทุ...

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
14 Jun 19
14 . Business Development Manager ( E-Commerce)
- วางแผนธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ - วิเคราะห์และประเมินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ติดตามผลและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข - รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
1 Position
14 Jun 19
15 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเฟรนไซส์
- รับผิดชอบการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) - จัดทำรายงานการประเมินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.ขยายสาขา IT Junction 2.สร้างพื้นที่จัดทำ Feasibility และนำเสนอขายพื้นที่เช่าประเภทใหม่นอกเนื่องจากโซนมือถือ 3.จัดทำรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.สร้างพัฒนมิตรกับศูนย...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000-20,000
14 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
14 Jun 19
18 . ผู้จัดการการตลาด และเจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่ง ผุ้จัดการการตลาด ดูแลงานเกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลงานด้านการตลาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -สื่อสารข้อมูลทางการตลาด, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการ, วิเ...

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
ผู้จัดการการตลาด 1, เจ้าหน้าที่การตลาด 1
Salary ตามความสามารถ
14 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- พัฒนาบริการร่วมกับ Service Owner เพื่อให้สามารถบริการแก่หน่วยงานภายนอกได้ - วางแผนงาน นัดหมายประชุม และติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ประสานงาน ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจบริการของ สพธอ. เช่น ให้ข้...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด/พัฒนาธุรกิจ
*เรียนรู้ เพิ่มทักษะ เรื่องข้าว-อาหาร-Life Stlye เพื่อสุขภาพ *ทำงานร่วมกันกับทีม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจใหม่ *พัฒนาความสัมพันธ์ระดับสูง เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้กับลูกค้า ...

บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
  54 Positions      
Sort By 
Disability Jobs