JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  114 Positions      
Sort By 
21 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
22 . Supervisor - Trade Channelรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
23 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
24 . Assistant Marketing Manager.
1.กำหนดเป้าหมายของการทำงานฝ่าย (KPI) 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานตามระเบียบบริหารคุณภาพ 3.วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน (KPI) 4.วิเคราะห์และดำเนินผลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 5.กำหนดขั้นตอนการปฏิบ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
25 . Marketing Manager
- รับผิดชอบด้านการวางแผนการตลาดในภาพรวม และวางแผนกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์และจัดการด้านการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย - พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้ง Offline และ Online เพื่...

Apple Resources Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000 - 60,000 บาท
18 Sep 19
26 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Markerting Manager)
- บริหารงานและวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งระบบ ในทุกธุรกิจหลักขององค์กร - บริหารทีมงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด - บริหารวางแผนกิจกรรมการตลาดทั้งภายและภายนอก ทั้งช่อทางการสื่อสาร Online -O...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
18 Sep 19
27 . หัวหน้าแผนกการตลาด (สายงานธุรกิจอสังหา)(หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ CRM และแผนงานด้านการตลาดทั้งหมดในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขององค์กร (โครงการบลูลากูน 2, ไอฟิล บางนา และโครงการคุณภาพที...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
1 อัตรา
18 Sep 19
28 . Marketing Manager (ผู้จัดการแผนกการตลาด)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหม...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
29 . Marketing Manager
•Managing all marketing for the company and activities. •Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives. •Co-ordinating marketing campaigns with sales activitie...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19

บริษัท เอส.พี.พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
31 . ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
18 Sep 19
32 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ 2. จัดทำแผนงา...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
18 Sep 19
33 . ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. ติดต่อประสานงาน และบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่ รวมทั้งจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล และจัดการการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยการสรรหาทำเลใหม่ๆ และวิเคราะห์ความเป...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
34 . Marketing Manager(Condo)
1.วางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และการกำหนดเป้าหมายในการเจาะกลุ่ม ลูกค้า 2.วางแผนงานระยะยาว (Corporate marketing plan) และแผนปฎิบัติประจำปี (Action Plan) กับผู้บริหารระดับสูง 3.กลยุทธ์การพัฒนา และ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
35 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจออนไลน์
1.กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจออนไลน์ ที่ทำให้กลายเป็นช่องทางเพิ่มยอดขายหลักของบริษัท ในอนาคต (10 ปีแรกของการเริ่มดำเนินงาน) และสร้างความยั่งยืนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ในระยะ 10-20 ปี) 2.สรรหาผลิตภ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
36 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( Brand Kyo Roll En )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการตลาด กำหนดกลยุทธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมสนับสนุนการตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแล การประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัต...

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
37 . Asst. Product Engineer Manager
1) วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด เพื่อวางแผนการตลาด,กำหนดกลุ่มสินค้า, กำหนดทิศทางการขาย, การส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า 2) วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วางแผนการเลือกใช...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Sep 19
38 . ผู้จัดการแผนกการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)
1. จัดทำแผนและงบประมาณทางการตลาดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 2. ควบคุมและจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ 3. สรุปผลงานประเมิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่เ...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
2 Position
Salary 30,000+++
18 Sep 19
39 . Sales Manager (E-Commerce)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) 2.วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย 3.บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
40 . Marketing SupervisorUrgently Required !
- นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ - ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Campaign Management) - ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ (Advertisement & Media) - ดูแลงานข้อมูลทางการตลาดและวิเ...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  114 Positions      
Sort By 
Disability Jobs