JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  65 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการผลิต
- จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามระบบ ISO - จัดทำสต็อกสินค้า พร้อมทำรายงานสต็อกคงเหลือ - ช่วยดูแลการผลิตสินค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . ธุรการคลังสินค้า
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -บัญทึกข้อมูล สรุปงาน จัดทำรีพอท -ดูแลสต็อกในส่วนงาน -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-14,000 บาท
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา(Sourcing Officer)
-จัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง -ติดต่อ Supplier เพื่อขอตัวอย่าง และราคา -เปิด PO -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Jul 19
4 . Project Managerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินการ และการประสานงานให้โครงการที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลความก้าวหน้า และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 3. ประสานงานกั...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศรับสมัครด่วน !
1.สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย ให้บริการรายใหม่ 2.เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการ 3.จัดทำเอกสารในการจัดซือ (ขึ้นทะเบียนผู้ขายใหม่,ใบเปรียบเทียบราคา,ใบสั่งซื้อ P/O) 4.ประสานงานในการนำส่งสินค้า/...

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . ผู้ช่วยประสานงานบริการลูกค้า (CS Admin)
• ประสานงานกับทีมบริการลูกค้าและหน่วยงานภายใน • สนับสนุนการทำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร • ประสานงานการสั่งซื้อหรือเบิกจ่ายอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ • งานอื่น ๆ ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Jul 19

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
8 . พนักงานธุรการประสานงานขาย
ประสานงานขายทั่วไปเช่นเปิดออเตอร์ให้พนักงานขาย สรุปยอดขาย เอกสารงานขายต่างๆ

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อ
- ประมาณการสั่งซื้อ , เช็คสต็อก ,สั่งซื้อของ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส 08.00-17.00น.

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. จัดทำใบเสนอราคา, BOQ เอกสารเสนอราคางานประมูล 2. จัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดหา 3. ทำเอกสาร Payment สำหรับการเบิกงวดผลงาน 4. จัดทำ Report, รายงานการประชุมต...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
12 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
18 Jul 19
13 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 Jul 19
14 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
15 . พนักงานรัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)(Regulatory Affairs Officer )รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน - ตรวจสอ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . พนักงานจัดซื้อและประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้า INVOICE และ PACKING LIST - ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารให้กับ Shipping and forwarder - จัดทำเอกสารออกของติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
17 . ธุรการขาย รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลของลูกค้า 2.การทำบิลขาย 3.การจัดบิลขายละตรวจสอบความถูกต้อง 4.การทำPO,ซื้อยา และการรับยาเข้าระบบ 5.การทำเอกสารการโอนสินค้าระหว่างคลัง 6.การทำเอกสารรับคืนสินค้า และการเปลี่ยนสินค้า

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . adminรับสมัครด่วน !
-ติดต่อ ประสานงาน -คีย์ยอดขาย -จัดสินค้า ส่งสินค้าให้ลูกค้า -จัดทำสต๊อกสินค้า -งานอื่นๆๆที่มอบหมาย

บริษัท มีลีนณ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
18 Jul 19
19 . Sales Support (กลุ่มลูกค้า Modern Trade)/ เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ประสานงานกับลูกค้าเรื่องในการใบสั่งซื้อสินค้า • เปิดใบสั่งซื้อและประสานงานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกจนสินค้าถูกส่งถึงลูกค้า • รับเรื่องการแจ้งปัญหาจากหน่วยงานภายใน และภายนอ...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประกันคุณภาพ)
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของฝ่ายโรงงานในเรื่องของเอกสาร -จัดพิมพ์เอกสารต่างๆของแผนก รายงานต่างๆของแผนก -ช่วยเหลืองานผู้ช่วยนักวิเคราะห์/พนักงาน -ปฏิบัติงานกึ่งแม่บ้านได้ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
  65 Positions      
Sort By 
Disability Jobs