JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  253 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (ด่วนมาก!!)(ปฏิบัติงานสนง.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ)
**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ ) - จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - สรรหา Supplier ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
1 อัตรา (ปฏิบัติงานสนง.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ)
Salary 16,000-25,000
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
จัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป จากต่างประเทศ(ประเทศจีน)

Diary Group (2007) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อรับสมัครด่วน !
• วางแผนการจัดซื้อ • หา Supplier รายใหม่ • ทำเอกสาร ติอต่อประสานงานภายในองค์กร ฯ • วิเคราะห์ระบบงานจัดซื้อ หาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย • ติดต่อ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
4 . Product Controller (นำเข้า-ส่งออก)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อสินค้านำเข้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย ควบคุม INVENTORY ตรวจสอบ GP - ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์และรายรับต่างๆ จาก Vendor (ผู้ขาย) ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ - สนับสนุนการทำงาน ป...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
16 Sep 19

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ควบคุมและบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Sub Contractor 2. รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ (PO) 3. ติดตามและบันทึกการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อติดต...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1. ค้นหา Supplier จากต่างประเทศ ให้ได้สเปคตามที่กำหนด ทั้งเรื่องคุณภาพและราคา 2. เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบราคากับ Supplier ต่างประเทศ 3. สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเสนอผู้บริหาร 4. ประสานงาน...

บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วุฒิปวช.-ปวส.
1. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่าซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุสินเปลืองสำหรับโรงพิมพ์ 2. เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ (Privilege) กับผู้ขาย...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
16 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการ - สรรหา Supplier / ตรวจสอบราคา และคุณภาพสินค้า - วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุของบริษัท - บริหารงานจัดซื้อและประสานงานกับ Supp...

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.สั่งซื้อสินค้า 2.สืบราคา เปรียบเทียบ ร่วมคัดเลือก ประเมิน และเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 3.รับสินค้าเข้าคลัง 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์และยารับสมัครด่วน !
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ดูแลบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายงานการประชุม ควบคุมการใช้เอกสาร งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-17,000
16 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงแรมปริ้นพาเลซ)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จั...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
16 Sep 19
14 . จัดซื้อรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ติดต่อซัพพลายเออร์ 2. ต่อรองราคา โดยต้องได้ตามคุณภาพที่บริษัทต้องการ 3. ตรวจสอบเอกสารนำเข้าของสินค้า 4. รับผิดชอบการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
16 Sep 19
15 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและงานบริการ สำหรับคลังสินค้า สำนักงานใหญ่ 2.ควบคุมสรรหาการคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง การเปรียบเทียบราคา การดำเนินการจัดซื้อ วางแผนและติดตามผลการส่งมอบ 3.ประสานงานกับ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
16 . Purchasing Officer(Textile Engineer)
- ติดต่อผู้ขาย(Supplier)รายเดิมและรายใหม่ ด้านการซื้อและการพัฒนาสินค้า - เจรจาต่อรอง/ตรวจสอบคุมเอกสารให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขาย - ตรวจสอบใบขอสั่งซื้อ(P/R)จากหน่วยงานผู้ขอสั่งซื้...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
16 Sep 19
17 . Senior Oversea Sourcing officer
-สรรหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดด้านต้นทุนการผลิต -สรรหา Vendor ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม -เจรจาต่อร...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ตกลง
16 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในงานก่อสร้าง 2.สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 3.จัดทำเอกสารรายงาน จัดจ้างผู้รับเหมา 4.จัดทำรายงานจัดซื้อ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
19 . Assistant Merchandise Manager (Many positions)
Major Responsibility :- Generate sale, profit, and operating income for imported Food such as vegetable, spices assortments, non food, dry food and Confectionery. To support the Buyer on a day-to-da...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ธุรกิจอาหาร) @BTSเอกมัย
- เปิดบิลสั่งของ ดูแล Stock หาสินค้าใหม่ๆ - ดีลกับ Supplier ร้านอาหาร ร้านวัตถุดิบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร - ดูราคาสินค้าในตลาด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์(8:...

Scaleup Consulting.Co., LTD.
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 ตามประสบการณ์
16 Sep 19
  253 Positions      
Sort By 
Disability Jobs