JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  936 Positions      
Sort By 
1 . Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยงชาย)Urgently Required !
1. เตรียมอุปกรณ์ ของงานต่างๆ และ จัด set up เพื่อเตรียมความพร้อมของงานเลี้ยง 2. ให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 3. ดูแลคอยให้บริการ ลูกค้าตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ 4. จัดเก็บอุปกรณ์ภายใน...

K.E.Group
4 อัตรา
26 Apr 19
2 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ดูงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบเช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปา และ ระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ -รวมถึงการดูแลสระว่ายนำ้ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
3 อัตรา
26 Apr 19
3 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
4 . ผู้จัดการอาคารชุด
-วางแผนและควบคุม การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่นเจ้าหน้าที่ธุรการ,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก -วิเคาระห์ปัญหาในงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Apr 19
5 . Senior Sales / Sales
Job Details: 1. รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน 2. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า 4...

บริษัท เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
Salary 15,000-25,000 + Commission
26 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า
- ตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์ เพื่อโฆษณาร้านค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ฯ - ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าและร้านค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับข้อมูล คำร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้เช่าในศูนย์การค้า - รับข...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสุขุมวิท 13)
1. จัดทำเอกสาร และส่งมอบเอกสารให้ลูกค้า / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - เอกสารการรับเงิน เช่น ใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
8 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
9 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
26 Apr 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร
จัดทำเอกสารทั่วไป / แจกจ่ายจดหมายให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ทำรายงานการประชุม รับรองลูกค้าที่มาติดต่อ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
12 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000++
26 Apr 19
13 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
26 Apr 19
14 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ - ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด - ออกใบสั่งซื้อ - สรรหาsupplerเข้าใหม่ๆ

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Apr 19
18 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Apr 19
19 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Apr 19
20 . Marketing (Food) หยุดเสาร์-อาทิตย์
•วางแผนและดูแลกิจกรรมการตลาด จัดทำโปรโมชั่น โฆษณา •จัดทำแผนงบประมาณการตลาดและควบคุมตามแผนงานนั้น •วิเคราะห์ยอดขายกับกิจกรรมที่จัด •วิเคราะห์คู่แข่ง และสภาวะตลาด •ดูแลสื่อโฆษณา online ต่างๆ ออกแบ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
  936 Positions      
Sort By 
Disability Jobs