JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  931 Positions      
Sort By 
1 . Marketing Online
1. วางแผนและจัดทำการตลาดออนไลน์ 2. จัดทำ ART WORK ประชาสัมพันธ์บริษัท, งานสัมมนา หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 3. ดูแล Website, Facebook, Line@, We chat, E-mail และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ Online 4. ต...

บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอลซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Apr 19
2 . Web Designรับสมัครด่วน !
- ดูแล, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนขาเข้า-ขาออก Paperlessรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก Paperless - หาพิกัดสินค้า - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออก - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
23 Apr 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่ง ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา - ดูแลรักษาความสะอาดของรถทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวันก่อน...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
6 . IT Supportรับสมัครด่วน !
จัดซื้อ จัดหา ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการต่างๆ ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
7 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัท -ตรวจสอบฝีมือของช่างและคุณภาพวัสดุของ Supplier ที่บริษัทเลือกใช้งาน -พัฒนามาตรฐานคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดีขึ้น

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก 2.ประสานงานส่งพนักงานเข้าอบรม – สัมมนา 3.ประเมินผลประจำปี และเก็บสถิติ 4.งานระเบียบวินัย การออกใบเตือน และอื่นๆ 5.สวัสดิการต่างๆเช่น ยูนิฟอร์ม ตรวจร่างกายประจำปี ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ดูงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบเช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปา และ ระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ -รวมถึงการดูแลสระว่ายนำ้ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
3 อัตรา
23 Apr 19
10 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
11 . ผู้จัดการอาคารชุด
-วางแผนและควบคุม การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่นเจ้าหน้าที่ธุรการ,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก -วิเคาระห์ปัญหาในงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
12 . Senior Sales / Sales
Job Details: 1. รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน 2. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า 4...

บริษัท เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
Salary 15,000-25,000 + Commission
23 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า
- ตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์ เพื่อโฆษณาร้านค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ฯ - ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าและร้านค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับข้อมูล คำร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้เช่าในศูนย์การค้า - รับข...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสุขุมวิท 13)
1. จัดทำเอกสาร และส่งมอบเอกสารให้ลูกค้า / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - เอกสารการรับเงิน เช่น ใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
15 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
16 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
23 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร
จัดทำเอกสารทั่วไป / แจกจ่ายจดหมายให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ทำรายงานการประชุม รับรองลูกค้าที่มาติดต่อ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
19 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000++
23 Apr 19
20 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
23 Apr 19
  931 Positions      
Sort By 
Disability Jobs