JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วย QMR
-บริหารจัดการระบบคุณภาพให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง รักษาและปรับปรุงพัฒนา -ทำระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด -ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน -ตรวจติดตามดูแลระบบคุณภาพของบริ...

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
18 Jul 19
2 . Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ
*รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO,GMP หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง * ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน * รวบรวมผลการดำเ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19
4 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jul 19
5 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs