JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/ISOรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบเอกสารในระบบ ISO - เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO ของกลุ่มบริษัท - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบ ISO - งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
2 . Quality Consultant & Internal Audit รับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบคุณภาพให้กับบริษัท -เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจประเมินมาตราฐานต่างๆของบริษัทในเครือพร้อมจัดทำรายงาน -ดูแลและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
22 Jul 19
4 . ผู้ช่วยควบคุมเอกสารและข้อมูล
-ดูแลจัดทำเอกสารในระบบ ISO -จัดทำบันทึก เอกสารแจกจ่ายและเรียกคืนเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับระบบISO -ดูแลเรื่องคำร้องขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ -อบรมพน...

บริษัท ตั้งใช้ฮวด 1988 จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการเอกสารในความดูแลและรับผิดชอบ 2. ประสานงาน และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดท...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ ISO
ดูแลและตรวจสอบขั้นตอนและเอกสาร ISO

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์ + ค่าพิเศษ
22 Jul 19
7 . DCCรับสมัครด่วน !
DCC -ปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก-ภายใน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
8 . QMR&QA
• จัดทำและพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และ ปรับปรุงคุณภาพ • เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ เช่น บุคคลผู้รับการ ตรวจ พื้นที่ตรวจ ระบบงาน ระบบเอกสาร และข้อมูล • ...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
9 . Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
22 Jul 19
11 . Process Engineer and ISO Officer รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ ISO (สาขาลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมระบบเอกสาร ISO 14001 :2004 2. เป็น Lead Auditor ISO 14001 : 2004 จัดทีม Internal Audit และจัดทำแผนงานต่างๆ ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3. อบรมพนักงานใหม่ - เก่า เรื่อง ระบบการจัดการ...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
13 . ผู้ช่วย QMR
-บริหารจัดการระบบคุณภาพให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง รักษาและปรับปรุงพัฒนา -ทำระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด -ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน -ตรวจติดตามดูแลระบบคุณภาพของบริ...

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาด้าน ISO
- งานสอนและฝึกอบรม - สามารถขับรถได้ - ออกต่างจังหวัดเป็นเวลานาน ๆ ได้

บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
18 Jul 19
17 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . Quality System Management - Officer
• Ensuring the effectiveness of Quality Management System such as ISO 9001,ISO 14001 • Support and maintain the documents of production and quality assurance jobs. • Coordinate the Activities of QM...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ประจำบริษัทประชารัฐฯ (นักพัฒนาธุรกิจ)
- ประสานงานภาครัฐกับบริษัทเอกชน ลงพื้นที่ - ติดตามผลงานและจัดทารายงานหรือโครงงานต่าง ๆ - เวลาทาการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
Salary 15,000 บาท
16 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs