JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
21 Aug 19
2 . Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
21 Aug 19
3 . Document Control
1.รับผิดชอบดูแลระบบเอกสารของบริษัท 2.จัดแผนฝึกอบรมในระบบคุณภาพ 3.ดูแลการขึ้นทะเบียนเอกสาร 4.จดบันทึกและสรุปการประชุมในระบบคุณภาพ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเธทิค เดฟฟินิชั่น (เอส-ดี) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ (Document Control)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและควบคุมเอกสารในระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้เป็นระเบียบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย เช่น ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001, 5ส และเอกสารมาตรฐานของบริษัทฯ เป...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (CSR)-รับประจำ กรุงเทพฯ และ ศรีราชา
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - ให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆกับพนักงานภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ - ติดตามรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR บริษัท - รับพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 2.ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ให้เป้นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำมาขึ...

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 / IATF16949
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ ISO
ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามผลการปฏิบัติแก้ไข และปรั...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
- ศึกษาเกี่ยวกับตลาดของหน่วยงานที่กำลังริเริ่ม/วิเคราะห์ - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลคู่แข่ง - ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงานใหม่ด้วยข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรมฯ - สรรหาช่องทางการขาย - ค้นหา วิเคราะห์ นำ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
3 อัตรา
21 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
1. สำรวจ ติดตาม ประสานงาน รายงานผล การควบคุมป้องกันกำจัดสัตว์พาหะ (Pest control) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ดูแล ติดตาม ประสานงาน แผนการสอบเทียบ (Calibration) ของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามระบบ GMP/HACCP/IS...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
13 . Process Engineer and ISO Officer รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
14 . Quality System Management - Officer
• Ensuring the effectiveness of Quality Management System such as ISO 9001,ISO 14001 • Support and maintain the documents of production and quality assurance jobs. • Coordinate the Activities of QM...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ISO 9001/2015 ,DCC
1.ควบคุมเอกสารในระบบ ISO ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.ประสานงาน-ติดต่อกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 3.ตรวจติดตามภายใน 4.ปรับปรุง แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 5.เข้าร่วม และจัดทำรายงานก...

บริษัท ทะเลเทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัทโอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาด้าน ISO
- งานสอนและฝึกอบรม - สามารถขับรถได้ - ออกต่างจังหวัดเป็นเวลานาน ๆ ได้

บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
18 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
19 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs