JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
1.สนับสนุนการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลการตรวจเชิงสถิติงานปฏิบัติการ 2.จัดทำคู่มือการทำงานต่างๆ ในระบบคุณภาพเช่น มาตรฐานระบบงานโรงพยาบาล,ISO9001/140001/50001,GMP,HACC...

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
14 Sep 19
3 . Quality System Management - Officer
• Ensuring the effectiveness of Quality Management System such as ISO 9001,ISO 14001 • Support and maintain the documents of production and quality assurance jobs. • Coordinate the Activities of QM...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Sep 19
4 . รองหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
- ตรวจสอบการจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการนำระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ทั้ง...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
5 . ISO Specialist
- ดำเนินการ ติดตาม และจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ของ ISO 27001, ISO 20000, ISO 29110 - จัดทำแผนงาน และเอกสารคู่มือประกอบการทำงานที่เหมาะสมให้กับกระบวนการของ ISO - เฝ้าติดตาม ทบทวน ประสิทธิภาพของ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
- ศึกษาเกี่ยวกับตลาดของหน่วยงานที่กำลังริเริ่ม/วิเคราะห์ - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลคู่แข่ง - ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงานใหม่ด้วยข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรมฯ - สรรหาช่องทางการขาย - ค้นหา วิเคราะห์ นำ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 / IATF16949
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
13 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (CSR)-รับประจำ กรุงเทพฯ และ ศรีราชา
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - ให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆกับพนักงานภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ - ติดตามรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR บริษัท - รับพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ ISO
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 2.ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบISOให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำมาขึ้นท...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
11 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
1.รวบรวม สรุปสาระสำคัญ และจัดทำรายการกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานISO 2.ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบหรือตรวจวัดตามเกณฑ์การควบคุมของกฎหมาย และข้อกำหนดISO 3.ติดตาม รวบรวมผลการปฎิบัติการแก้ไ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Sep 19
12 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Sep 19
13 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Sep 19
14 . Process Engineer and ISO Officer รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Sep 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs