JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
19 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอยภัยวิชาชีพ
1. ดูแลความปลอยภัยในการทำงานของพนักงานทั้งบริษัท 2. อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานและผู้รับจ้างที่เข้ามาทำงานในบริษัท 3. จัดทำแผนและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจำทุกปี...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม 13,000 +++
18 Sep 19
5 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Sep 19
6 . ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย
-หน้าที่ตามกฎหมาย 12 ข้อ -Up date , SOP,WI,คู่มือความปลอดภัย -ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ -อบรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมา -ทำเอกสารส่งกรมแรงงานประจำปี

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย(ประจำศูนย์การค้า ICONSIAM)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . Safety Officer
- วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย - ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ - จัดทำรายงานเรื่องความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และป...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Sep 19
10 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - จัดทำรายงานเอกสารส่งราชการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - หากมีประสบการทำงาน จป.วิชาชีพ ในโรงอุตสาหกรรมจะพิจารณ...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
12 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาคารและพนักงาน 2. รับผิดชอบงานนำส่งเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. อบรมและให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมายจากผู...

Gems Pavilion Group Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง หรือประสบการณ์
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
-จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย กำหนดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของกฏหมายด้านความปลอดภัย -ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย -จัดกิจกรรม ...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
Salary XX,XXX
18 Sep 19
15 . Safety Officer
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ชี้บ่งและประเมินข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
17 . จป.วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (เขตกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงานโครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการห...

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/Safety Professional (SHE) (BITEC)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน 2. ดำเนินการตรวจประเมินภายในและหน่วยงานอื่นๆตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Sep 19
20 . จป.วิชาชีพ
1.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำเอกสารด้านแรงงานสวัสดิการ 3.ดำเนินการตรวจประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs