JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  73 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม 13,000 +++
17 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
4 . ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย
-หน้าที่ตามกฎหมาย 12 ข้อ -Up date , SOP,WI,คู่มือความปลอดภัย -ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ -อบรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมา -ทำเอกสารส่งกรมแรงงานประจำปี

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
5 . พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย(ประจำศูนย์การค้า ICONSIAM)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานโครงการและมาตราการด้านความปลอดภัย -ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยจากการทำงานพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน -รวบรวมสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ความรับผิดชอบหลัก - งานส่งเสริมความปลอดภัย - ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย - ดำเนิ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
17 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )
- ดูแล ตรวจสอบ และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์ จัดทำแผนมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ประชาสัมพ...

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
9 . จป.วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (เขตกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำรายงานส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี -ตรวจวัดและประเมิ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
17 Sep 19
12 . จป.วิชาชีพ (กรุงเทพฯ)Urgently Required !
1. กำกับดูแลและตรวจสอบประเมินผลความปลอดภัยในหน่วยงานตามมอบหมายในแต่ละโครงการ 2. สอบสวนอุบัติเหตุ และให้คำแนะนำรวมถึงการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. ร่างบังคับใช้กฎระเบียบ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
17 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กรทั้งระบบ

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
15 . จป.วิชาชีพ (ทำงานที่Site งานก่อสร้างเขตดุสิต)
- อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่พนักงานในไซด์งานก่อสร้างของบริษัทฯ - ประเมินความเสียง ทำแผนควบคุม ลด กำจัด อันตรายอันอาจเกิดต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
2 Position
Salary XX,XXX
17 Sep 19
17 . Securtiy Auditor ฝ่ายประสานงานนอกพื้นที่ สำนักงานสาธุประดิษฐ์
1. ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปฏิบัติการ 2. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ 3. สำรวจความเสี่ยงของสถานที่ที่บริษัทฯ ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
17 Sep 19
18 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
19 . Safety Officer
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ชี้บ่งและประเมินข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
  73 Positions      
Sort By 
Disability Jobs