JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,092 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยวิศวกร (ฝ่ายสนับสนุน)
- ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าคอนโทรล และอื่นๆ - ขับรถของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00น.- 18:00น. - ล่วงเวลา วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดน...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
2 . หัวหน้าหน่วยควบคุมการจราจรรับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในลานจอด และบริเวณรอบอาคาร ตามมาตรการของบริษัท ตรวจสอบความผิดปกติและสอบสวนผู้ต้องสงสัยของพื้นที่ทั้งในอาคารและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงประสานงานแจ้งผู้บังคับบัญชา ร่วมพิจารณาค...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
จัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างบริหาร , ติดตามหนี้สินที่มียอดค้าง, เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย, จัดเตรียมหรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย,...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1. ดำเนินงานตามแผนการจัดโปรโมชั่นเสริมจากโปรโมชั่นหลัก เช่น Sectional Promotion เป็นต้น 2. ประสานงานการจัดโปรโมชั่นกับผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เช่น การส่งเอกสารการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เช่า / การ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center)
1. ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่า และการจัดงานในศูนย์การค้าทั้งหมด โดยการประกาศเสียงตามสาย 2. อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้บริการ เช่น การให้บริการรถเข็...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
6 . ช่างสุขาภิบาล
รับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า บำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบส...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
7 . ช่างเทคนิคอาวุโส/เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
- รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า - ตรวจสอบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบไ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Jul 19
8 . หัวหน้าชุดควบคุมและสั่งการ
- รับผิดชอบควบคุมระบบ CCTV ภายในและบริเวณรอบศูนย์การค้า - ประสานงานกรณีพบเหตุร้ายและสิ่งผิดปกติ - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ CCTV - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญรอบพื้นที่ศูนย์การค้า

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์รับสมัครด่วน !
กำหนดนโยบายและกระบวนการทำงาน และระบบรับเงินของแคชเชียร์ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริการลูกค้าของแคชเชียร์

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพื้นเช่า
- ดำเนินการสำรวจร้านค้าในตลาดคู่แข่งเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์การค้ากำหนด เช่น ร้านค้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และร้านค้าที่มีศักยภาพในตลาดเป็นต้น - นำเสนอขายพื้นที่ร้า...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
11 . Sales Representative ประจำสาขากรุงเทพ รับสมัครด่วน !
- เข้าพบกับเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อนำเสนอวิธีการทำงานของบาร์เทอร์คาร์ด และปิดการขาย - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Bartercard (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary เงินเดือน + Allowance + Commission
22 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
1.ร่วมปรับปรุง พัฒนา และกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อให้เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงเครื่องใช...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jul 19
13 . จป. วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม. - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ และควบคุมงานด้าน Safety ให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 2. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ (มีเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษอื่นๆ)
22 Jul 19
14 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)รับสมัครด่วน !
- to support designing and programming the Electronic Component - to develop and create other Electronic tasks and new advanced NDT innovation for the company - Other related assigned tasks from su...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT,เบี้ยเลี้ยง,ค่า Cert.) / หรือหากมีประสบการณ์ตรงตามต้องการ: ค่าตอบแทนสูง
22 Jul 19
15 . ช่างเทคนิค (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม NDT ในระบบท่อ, ถังน้ำมัน, ถัง/ภาชนะรับแรงดันในโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT, เบี้ยเลี้ยง, ค่าใบรับรองวิชาชีพในแต่ละระดับ)
22 Jul 19
16 . Account Executive
- ดำเนินการขายงานฝึกอบรม จัดสัมมนา เทรนนิ่ง Event และกิจกรรมต่างๆ - ดูแลลูกค้าที่มีอยู่ และ หาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ - เข้าร่วมประชุม รับบรีฟ คิดคอนเซปต์ ไอเดียต่างๆ ตลอดจนพรีเซนต์งาน นำเสนอโครงการที่เห...

บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จำกัด
1 อัตรา (เพศหญิง)
Salary 16,000-20,000 (ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์))
22 Jul 19
17 . Call Center (สัญญาจ้าง 6 เดือน) Urgently Required !
- ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานการปฏิบัติงานและสรุปข้อมูลให้แก่ทีม Call Center - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000 (Negotiable)
22 Jul 19
18 . หัวหน้าแม่บ้าน นวมิน 135รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานแม่บ้านตามโรงงานในเขตนวมิน 135

บริษัท รักษาความปลอดภัย เบส กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
22 Jul 19
19 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
22 Jul 19
20 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
22 Jul 19
  1,092 Positions      
Sort By 
Disability Jobs