JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  114 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บจ.ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้) รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง - วางแผนการทำงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาบริหารงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแล ควบคุมฝ่ายฯ ให้เกิด...

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
2 . หัวหน้างานฝ่ายบุคคลและธุรการ
- ดำเนินการจัดการดูแลเรื่องการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตการทำงานผู้บริหารชาวญี่ปุ่น - ประสานงานกับฝ่ายอาคาร เรื่องการขยายพื้นที่สำนักงาน การแจ้งซ่อมต่างๆ ควบคุมการแจ้งบัตรเข้า-ออก อาคาร - วางแผนและดำเนินการเ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 20,000
17 Jul 19
3 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
4 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
5 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
6 . หัวหน้างานฝึกอบรม
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supv-HR) ประจำสาขารามคำแหง24
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล
-ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
17 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลงานทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยของพนักงาน - พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดแนวทาง วางแผน จัดเตรียม ตลอดจนประสานงานกับผูู้เกี่ ยวข้องในการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
11 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
12 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
13 . ด่วน!! Service Training Manager ประจำ Foodxcite Co,. Ltd
• Assess Employee Needs 1. Confers with management, supervisors and employees to gain knowledge of work situations requiring training and to better understand changes in policies, procedures, regulat...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
1 Position
Salary 50,000++
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
15 . HR and Administration Department Manager.Urgently Required !
- Monitor general HR & Admin functions, recruitment, compensation, employee relations, compensation & benefits. - Provide and implement strategy and policy for organization development. - Provide co...

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน Training รวมถึงการบริหารจัดการ 2. เสนอแผนเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับสมรถนะของพนักงาน 4. ศึกษาความจำเป็นในกา...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
17 Jul 19
17 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
- วางแผน และมอบหมายกระจายงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก - จัดทำแผนงาน และติดตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - ดูแล...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
18 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ -ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร -จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนด -ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
19 . หัวหน้าแผนกบุคคล
-งานสรรหา ระบบเวลา เงินเดือน สวัสดิการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
20 . 人力资源经理/人力资源主管 / HR Manager/HR Supervisor
1、制订中、长期人力资源发展计划,及时处理人力资源突发事件; 2、建立和完善人力资源管理体系,制订并组织实施人力资源管理制度(包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等); 3、全面负责企业的人力资源部门工作。规范完善公司人力资源管理系统,制订并完善公司各项人事管理制度,提供各项人事工作支持; 4、编制企业年度薪资调整方案,负责处理与劳动合同相关的事宜; 5、全面负责企业的人力资源部门工作。规...

Global Jet Express (Thailand)
Several / 数名
Salary 30,000~50,000 THB
17 Jul 19
  114 Positions      
Sort By 
Disability Jobs