JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  163 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
22 . HR ADMIN Officer (ลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4)Urgently Required !
1.ทำรายงาน time attendance ประจำเดือน 2.งานด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ admin 3.ติดต่อประสานงานต่างๆภายในและนอกองค์กร 4.ดูแลความเรียบร้อย บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน,สาธารณูปโภค 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
16 Sep 19
23 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER)
• จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ • ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดกิจกรรมและข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ • จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความผู...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000 -25,000
16 Sep 19
24 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
1) ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท 2) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและงานต่างๆ เช่น ฌาปนกิจ ตรวจเยี่ยมชุมชน 3) ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน 4) จัด...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
25 . เจ้าหน้าที่บุคคล / ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
1. ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 2. ให้บริการสำนักงาน เช่น งานบริการโทรศัพท์, งานต้อนรับบุคคลภายนอก, ผู้มาติดต่องาน, งานให้บริการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เคร...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
16 Sep 19
26 . ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
จัดประวัติพนักงาน และทำงานธุรการในฝ่ายงานบุคล

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 Position
Salary 9,000-13,000
16 Sep 19
27 . พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสารฐานข้อมูล Data ต่างๆ ของพนักงาน - ดูแลงานธุรการด้าน ประกันสังคม, สรรหา, เงินเดือน - จัดทำบัตรการเข้า-ออก พนักงาน - สรุปวันขาด ลา มา สาย พนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ดูแลการเบิกค่...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
28 . Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหา)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัท 2. จัดทำ Job Description ของแต่ละตำแหน่งงาน 3. ติดต่อประสานงาน และประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ประกาศหางาน Job Fair และสื่อต่างๆ เป็นต้น ...

Thai Fintech Co., Ltd. (บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด), Bee Express Co.,Ltd. (บริษัท บี เอ็กซ์เพลส)
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
29 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ (เพศหญิงเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและดำเนินการสิทธิ์ ขาด ลา มาสาย ให้พนักงานในบริษัท - จัดทำเอกสารประกินสังคม (แจ้งเข้า-ออก) - เบิกเสื้อและสวัสดิการอื่นๆให้พนักงานในบริษัท - จัดทำบัตรพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
30 . Admin ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล Data ต่างๆ - ดูแลด้านเอกสารของฝ่ายบุคคล - เน้นความถูกต้องของข้อมูล - ประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000 -13,000บาท
16 Sep 19
31 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer) รับสมัครด่วน!
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.บริหารเวลาการทำงานของพนักงาน 3.งานสวัสดิการพนักงาน 4.งานจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน 5.งานบริหารบุคคลและการจัดการทั้วไป 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **ทำงา...

BBH Hospital Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000-20,000 บาท
16 Sep 19
32 . Recruiter
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Recruiter น้องใหม่ไฟแรง!! - วางแผนการสรรหาผู้สมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานและ Sourcing Candidate ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ Ca...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
33 . HR Admin (Contract 3 Month)
- ดูแลงานด้านเอกสารของแผนก HR - บันทึกข้อมูลลงในระบบ HR - รับโทรศัพท์ โอนสาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริษัท - Support งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 20,000
16 Sep 19
34 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. ด้านงานสรรหา ประกาศงานตามสื่อ, คัดเลือกผู้สมัคร, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น 2. งานปฐมนิเทศน์ ฝึกอบรม 3. ดูงานด้านสวัสดิการ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
35 . HR Recruitment (Chinese Speaking)招聘者(汉语流利)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากร ในองค์กรให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ ประสานงาน การลงโฆษณากับสื่อและเวปไซด์ต่างๆ - นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง - จัดทำการประเมินผลทดลองงานพนักงานทุ...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง + KPI
16 Sep 19
36 . HRGA Staff in Trading Industry base in Bangna
Job Responsibilities: - Mainly support Director & HRGA Team to work to support Employee & Company to achieve the mission Work with a cross functional team to support the company to achieve target -...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 position
Salary 20,000 - 30,000
16 Sep 19
37 . พนักงานฝ่ายบุคคล (ประกาศงาน สำหรับ Test ระบบเท่านั้น)
- รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - รับผิดชอบงานสวัสดิการ และการทำเงินเดือน - ทำทะเบียนประวัติพนักงาน - ทำเอกสารต่างๆ - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

BJYXZ ทดสอบระบบ (ประกาศงานสำหรับ Test ระบบเท่านั้น)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
38 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน - ทำงานตั้งแต่ 09.00-19.00น.

บริษัท วาย แอนด์ ที โกลเบิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-40,000 บาท
16 Sep 19
39 . เจ้าหน้าที่สรรหา (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1. สรรหาพนักงานตามความแผน 2. จัดทำสัญญาจ้างทั้งหมด 3. ประสานงานกับทีมบุคคลโรงงาน 4. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์การสรรหา 5. ประสานงานสื่อออนไลน์ และแหล่งสรรหาใหม่ๆ ุ6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
40 . เจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (Senior Benefits and Welfare)
1. งานสวัสดิการพนักงานบริษัท - ดูแลสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม รับผิดชอบดูแล แจ้งเข้า-ออก แจ้งสิทธิ์สวัสดิการพนักงานในการเคลมประกัน - ดูแลสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัครกองทุนฯ บันทึกข้อมูลกอ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
  163 Positions      
Sort By 
Disability Jobs