JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . Project Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน สัญญาจ้างฯ ของพนักงาน BA PC - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เน้นทำสูตร Excel ได้

บริษัท เจ แอนด์ เอ็ม เมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
3 . Product Specialistรับสมัครด่วน !
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม Training year plan ของพนักงานขายและเภสัชกร - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม Plan - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร - ดำเนินการทดสอบ pre-test ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
4 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
6 . HR Admin Officer
รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายในและภาคนอกองค์กร จัดกิจกรรมพนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร งานสวัสดิการของพนักงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) Time...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ดูแลประสานงานระหว่าง บริษัทและแม่บ้าน 3.ประสานงานตรวจสอบภายในบริษัท 4.จัดทำแผนอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก 5.จัดทำแผนประสานงานตรวจสุขภ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 2. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก 3. เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบ...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
Salary 15,000-18,000 บาท
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ // ผู้ช่วย ฝ่ายบุคคล
1.ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 2.ให้บริการสำนักงาน เช่น งานบริการโทรศัพท์, งานต้อนรับบุคคลภายนอก, ผู้มาติดต่องาน, งานให้บริการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
18 Jul 19
11 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- บริหารจัดการเรื่องการเข้างานของพนักงาน รวมถึงการขาด การลา การมาสาย ผ่านระบบโปรแกรมเครื่องสแกนนิ้ว (Attendance Management Program) - บริหารจัดการเรื่องการคิดวันลากิจและลาป่วยของพนักงาน เพื่อจัดทำเงิ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
18 Jul 19
12 . HR Manager
•รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน •วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา และ...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . Senior Hrd
-จัดอบรมเทรนพนักงานใหม่ -จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร -รับผิดชอบทรัพย์สินบริษัท -สรรหาพนักงาน

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
1 Position
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
18 Jul 19
15 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล(อาวุโส)รับสมัครด่วน !
งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคล - วางแผนกำลังคน - วางแผนการสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-50,000 +
18 Jul 19
16 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ - รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ - รับผิดชอบงานฝึกอบรมให้แก่พนักงาน - จัดทำแบบประเมินประจำปี รวบรวมข้อมูลและประเมินผลงานแต่ละแผนก - วิเครา...

บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จำกัด
ตามโครงสร้างองค์กร
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง)
1. วางแผนหาความต้องการจัดฝึกอบรม ( Training Need ) 2. วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ( Training Roadmap ) 3. เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม 4. ประสานงานต่างๆ ( การฝึกอบรมและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม )

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HRIS/Payroll/C&B)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการใช้งานระบบ และโปรแกรมอันเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน คิดค่าคอมมิชชั่น รายได้อื่น ๆ ของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ - งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า - แจ้งออก - ประโยชน์ทดแทน - เงินสมทบ) - งานด้านภาษี (ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.1ก - หนังสือรับรองภาษ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
15 Jul 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน - วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา แล...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs