JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  69 Positions      
Sort By 
21 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำเอกสาร ตามงาน ปวะสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000
24 Jul 19
22 . หัวหน้าคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค่า ทั้งหมดและดำเนินการจ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมการรับสินค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย ตลอดจนการคืนสินค้า...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
24 Jul 19
23 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (สาขาบางพลี)
- บริหารจัดการการเบิกจ่ายในศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการ Tracking ข้อมูล - บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก จัดเส้นทางการเดินรถ และจัดตารางการทำงาน - บริหารค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าระหว่างสาขา แล...

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
24 . ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง(F&B)
• บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบ • บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • บร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
24 Jul 19
25 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Manager)
1. บริหารและปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการสินค้าหรือสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ควบคุมสต็อกสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
26 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
24 Jul 19
27 . หัวหน้างานคลังสินค้า / Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ)
- ควบคุมการรับ เบิก จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ทำรายงาน Inventory และ Update ข้อมูลในระบบ ERP

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
28 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า
1.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master, Inspection Standard, Inspection Data Sheet, มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ 2.ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ( Quality Plan ) 3.ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ, ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
29 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ รับสมัครด่วน !
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
24 Jul 19
30 . หัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลการจ่ายสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ให้ถูกต้อง - วางแผนการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลา - กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร - ...

บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
24 Jul 19
31 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
33 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
34 . Equipment Support Supervisor รับสมัครด่วน !
ดูแลและควบคุมการปฎบัติงานด้านการซ่อมคืนสภาพเสมือนใหม่ (Refurbishment) และซ่อมแซมอะไหล่ให้คืนสภาพใช้งานได้ (Parts Repair) ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการปฎิบัติงานที่กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
35 . หัวหน้าจัดส่งสินค้า
1.วางแผนการส่งสินค้า จัดรถส่งสินค้า จัดทำบิล ร้านค้า กทม/ สื่อทีวี 2.ประสานงานภายในและภายนอก 3.ดูแลบัตร จดสถิติการใช้น้ำมันรถ 16 คัน 4.ทำ Report การเดินรถและการใช้น้ำมัน 5.รู้เส้นทางในกรุงเทพ

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
24 Jul 19
36 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลลูกน้องในแผนก และ การเคลื่อนย้ายสินค้า 2.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
2 Position
24 Jul 19
37 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ปทุมวัน)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
38 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง-จัดส่งอาวุโส
- ขนส่งและวางแผนเส้นทาง รู้จักเส้นทางและสถานที่ตั้งลูกค้า แบ่งสายงาน ในการจัดส่ง - เลือกใช้รถให้เหมาะสมกับเส้นทาง และลูกค้า - จัดคนให้เหมาะสมกับงานและปริมาณงาน และเวลา - บริหารงานในส่วนเวลาและเงื่อ...

YSH Food Supply โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช.สโตร์
1 Position
Salary 18,000.- ขึ้นไป ตามความสามารถและประสบการณ์
24 Jul 19
39 . หัวหน้าสโตร์
- บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจัดจ่ายและวางแผน - ติดตามวัตถุดิบให้เข้าอย่างเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา - บริหารคนในทีมใ...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
40 . VP - Home DeliveryUrgently Required !
-To handle for overall Home Delivery, Sales Target Management, GP Management, P&L, Customer Satisfaction,Team Monitor, proficiency in handling technical matters, monitor goods to be competitive in the...

บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
  69 Positions      
Sort By 
Disability Jobs