JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  45 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานบริการจัดส่งน้ำดื่ม 18.9 L รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง, ยอดลูกค้า, จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน, การจัดส่งลูกค้าใหม่, การเข...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Jul 18
2 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (มีนบุรี)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 18
3 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ลาดพร้าว)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 18
4 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (พระนคร)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจั...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 18
5 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์
- ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพนรถ - มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถ (รถบัส) - ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานชองช่าง และพนักงาน - วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายในและภาย...

บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
20 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส (คลังสินค้าริ่มเกล้า ถ.พัฒนาชนบท3)
1. ควบคุมดูแลสินค้าเข้าและออก 2. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและจัดทำรายงานของหน่วยงาน 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า 4. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
2 อัตร
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
7 . Branch Supervisor ( พระราม 3 , ลาดพร้าว , จตุจักร , พระราม 2 , ประตูน้ำ)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
8 . Supply Chain Manager
Demand Planning - Develop/update accurate demand forecast - Conduct demand planning meeting with commercial team - Share Unit sales history and inventories performance - Brainsto...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลควบคุมตรวจสอบการจัดส่งสินค้าและบริหารคลังสินค้าให้ตรงสต็อคให้เป็นระบบ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าให้เกิดประโยชน์ - ดูแลการ เคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเ...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
20 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
20 Jul 18
10 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
20 Jul 18
11 . Merchandise/ นักบริหารผลิตภัณฑ์
-จัดหาผลิตภัณฑ์ในช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า -วิเคราะห์เทรนสินค้าใหม่ ๆ ที่นำมาขาย -ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขายและผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา -บริหารจัดการกำไรขั้นต้นและประม...

บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (ตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ท)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Jul 18
13 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
14 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (Warehouse & Logistic)
- วางระบบและวางแผนงานคลังสินค้าและจัดส่ง - จัดสรร/ควบคุมดูแลคลังสินค้า - วางระบบสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
20 Jul 18
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คนับสต็อกของเข้า-ออก - ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสต็อก - ดูแลลูกน้อง - มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C4 ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ เอกชน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
17 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าด้านคลังสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลบริหารสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง - ควบคุมดูแล พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
18 . Cargo Booking Manager / ตามประสบการณ์ / BTS Surasak (P)
-Responsible for sales and cargo bookings -Developing and taking advantage of existing clients and channels established to book cargoes onto Car Carriers -Being responsible for building and maintain...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
20 Jul 18
19 . หัวหน้าแผนกสต๊อกสินค้า รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม การนำเข้าสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าและการจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
1 Position
Salary N/A
20 Jul 18
20 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า รายได้รวม 20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000++
20 Jul 18
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs