JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  52 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor
Production Supervisor -ปฏิวางแผนการผลิต ปฏิบัติการควบคุมรวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกผลิตและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
26 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
-ดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งขบวนการ โดยคำนึงถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ บริษัทฯ -ดูแลการผลิตในด้าน SQCD (Safety,Quality,Cost,Delivery)และการทำให้บรรลุเป้าหมาย -กระตุ้นและดูแลพนักงานในทีมในด้านคุณภาพทั้งหมด -...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท และ ประสบการณ์
26 Jun 19
3 . QA Supervisor
QA Supervisor 1 ตำแหน่ง - ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมดูแลการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ควบคุมแผนการสอบเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องท...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
4 . Production Supervisor
- บริหารจัดการงานในส่วนแผนกผลิต Sound proof - ดำเนินงานตามนโยบาย,เป้าหมายฝ่ายผลิต,วางแผนการใช้ทรัพยากรในแผนกผลิต Sound proof - ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและติดตามผลการผลิตประจำวัน - แ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 28,000 บาท
26 Jun 19
5 . Production Supervisor
‐ Monitoring Production result to hit the target ‐ Set Manpower according the production target ‐ Control operator to work according standard ‐ Control and minimize raw material consumption in pro...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 position
Salary N/A
26 Jun 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
7 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
9 . Production Supervisor
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager )
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
11 . QC Leader (เข้ากะ)
1) ควบคุม ตรวจสอบสภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 2) รายงานความผิดปกติที่ตรวจสอบได้ให้ผู้จัดการทราบ 3) หมั่นตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คสภาพสินค้าให้อยู่สภาพใช้งาน 4) คีย์ข้อมูลโด...

RB (Thailand) - Durex
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
12 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน

Thai Metal Drum MFG.Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
13 . Production supervisor / Senior SupervisorUrgently Required !
- Control and managing Production process in coffeemix, the starting to prepare Raw Materail Mixing, Packing to pack in the box to be products. - Control and Audit to assign of undering working to t...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 Positions
26 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
1. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนงานด้านการผลิตสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. จัดวางระบบโครงสร้างของฝ่ายและแผนกงานในคว...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
16 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
17 . รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา) รับสมัครด่วน !
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบด้านจุลชีววิทยา - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ - ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
18 . รองหัวหน้าแผนกผสม/รองหัวหน้าแผนกผลิต CBD
1. ควบคุมการผสม และตรวจสอบการผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 2. ควบคุมการดำเนินการผสมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการผลิต 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
19 . QA supervisor
1.ตรวจสอบยืนยันกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเอกสารกำหนด 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีมีปัญหาคุณภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพ 3.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาและ...

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
20 . หัวหน้างาน กลุ่ม QA
- รับ Audit ลูกค้า, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, และ Supplier - Customer claim (Corrective&Preventive Action) - Quality System - APQP - Supplier Quality Assurance - IATF 16949

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs