JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  728 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก QC/QA
1. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต,เก็บตัวอย่างสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ,ควบคุมการคัดแยก ซ่อมงานที่คืนจากลูกค้าหร...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
20 Jul 19
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
23 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D )
• ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging ใหม่ๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานวันจันท...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 Jul 19
24 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
20 Jul 19
25 . ควบคุมผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตจนขายตามPO แก้ไขและวิเคราะห์งานเสียได้ (งานหล่อโลหะ)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันจันทร์) วางแผนผลิตและควบคุมให้ขายได้ตามPO แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหางานเสีย

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
20 Jul 19
26 . ช่างซ่อมบำรุง
-ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
20 Jul 19
27 . วิศกรไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
Under direction from the Electrical-Mechanical Leader, Assistant Electrical Leader to maintain and repair electrical equipment in the plant in safe, efficient, economical and timely manner includes in...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
28 . บัญชีทั่วไป/ต้นทุน เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
20 Jul 19
29 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
20 Jul 19
30 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ - จัดส่งเอกสาร และรับเอกสาร ประจำโครงก...

บริษัท วัชราดล จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
31 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คระยะระถยนต์ ตามาตรฐานศูนย์บริการ - ซ่อมบำรุงรถยนต์ และดูแลเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
10 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
20 Jul 19
32 . เจ้าหน้าที่คอลโทรลรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของใบสั่งซ่อมให้ตรงตามมาตรฐาน - บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - วางแผนและเตรียมงานให้กับช่างในวันถัดไป - วางแผนการจ่ายงานให้กับช่างเทคนิคตาม Skill - ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของงานให...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 Position
Salary ตามผลงาน และประสบการณ์
20 Jul 19
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
ทำรายงานการรับเงิน ออกใบกำกับภาษี จ่ายเช็ค คิดค่าคอมมิชชั่น เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเครดิตและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
3 Position
Salary ตามผลงาน และประสบการณ์
20 Jul 19
34 . เจ้าหน้าที่รับรถศูนย์บริการ/ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า - ตรวจสอบสภาพรถรอบคันร่วมกับลูกค้า - เปิดเอกสารใบสั่งซ่อม ตามที่ลูกค้าแจ้ง - ประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และระยะเวลาซ่อม - ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อม แจ้งลูกค้าทรายเป็นระยะ - ...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
3 Position
Salary ตามผลงาน และประสบการณ์
20 Jul 19
35 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินทั้งระบบ 2. บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3. ทำ Clash Flow และบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบและตรวจสอบยอดการรับจ่ายเงิน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัับบัญช...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 Position
Salary ตามผลงาน และประสบการณ์
20 Jul 19
36 . เจ้าหน้าที่ประกันภัยรับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การต่อประกันภัย การแจ้งประกันภัย การออกกรมธรรม์และส่งให้แก่ลูกค้า หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
37 . หัวหน้าช่าง/ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
ตรวจเช็ค / ซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์ฯ
20 Jul 19
38 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อรถยนต์ Ford /นำเสนอการขาย /ปิดการขาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
10 Position
Salary 9,000 + คอมมิชชั่น
20 Jul 19
39 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.กำกับ ดูแล ควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีทั้งหมด 2.สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ฯ
20 Jul 19
40 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ (สรรหา/เงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม)

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Jul 19
  728 Positions      
Sort By 
Disability Jobs