JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.รับผิดชอบการดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่สภาพใช้งานอยู่เสมอ 2.ตรวจสอบอะไหล่และเช็คสต็อกของอะไหล่การซ่อมแซมให้มีเพียงพอและพร้อมเสมอเมื่อมีการซ่อมแซมเกิดขึ้น 3.ทำงานและคอยให้ความช...

RB (Thailand) - Durex
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Sep 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 2. ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Sep 19
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
4 . Maintenance Engineer
ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน ทำ Preventive maintenance เครื่องจักร ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบ Control Motor. ออกแบบและติดตั้งเครื่...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงงาน 2.ปฏิบัติงานซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนก...

บริษัท ยูนีคฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
17 Sep 19
6 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุง 2. ตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขซ่อมระบบเครื่องมือ/เครื่องจักร เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย 3. บันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ลงในใบแจ้งซ่อม ...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ต่อรอง
17 Sep 19
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟต่างๆภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ/กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ
17 Sep 19
8 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary 20,000-22,000
17 Sep 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างพิมพ์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร 2 อัตรา 1. ทำการตรวจสอบประจำวันสำหรับเครื่องจักรงานพร้อมทำการบันทึกในเอกสารอย่างถูกต้อง 2. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประส...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
17 Sep 19
10 . Technician
1.ซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแล รักษา แก้ไขปัญหา สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร โรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3.ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 4....

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary Negotiate
17 Sep 19
11 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
- วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - วางแผนจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เพื่อสำรองซ่อม - ซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเดินงานได้ตลอดเวลา - ดูแลบำรุงรักษา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
12 . Technicians (boiler)(ฉะเชิงเทรา)
- ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ปฏิบัติงานส่วนงานควบคุม Boiler และระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ความรู้ความสามารถ
17 Sep 19
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
Salary 10,000-13,000 บาท
16 Sep 19
14 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการซ่อมบำรุงและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 2. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย 3. รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ 4. ติดตามการดำเ...

บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
15 . พนักงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร 2.ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ดี 3.ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักร 4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
16 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครนที่ใช้ในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฮดรอลิก, ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครนไฮดรอลิคติดรถบรรทุก, กระเช้าไฮดรอลิกติดรถบรรทุก - งานเชื่อมเหล็ก โครงสร้างเครนไฟฟ้าที...

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัทในเครือไทแทนกรุ๊ป
15 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
17 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
18 . Maintenance
1. Preventive Maintenance Machines and Utilities 2. Breakdown Maintenance Machines and Utilities 3. Create new machine and equipment

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
Bang Pakong Industrial Park Chachoengsao
1 Position
Salary 20,000.- บาทขึ้นไป
13 Sep 19
19 . ช่างซ่อมบำรุงและช่างติดตั้ง
- ควบคุมงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน - วางแผนการทำงาน - รายงานความก้าวหน้าของงาน - ติดตั้งหน้างานและซ่อมบำรุงนอกสถานที่ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ทั่วประเทศ - ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ที่...

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
20 . Maintenance Supervisor (MT)
-วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำเดือน,ประจำ 6 เดือน,ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก -ดูแล,รักษา,ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของแผนการผลิต -วางแผน และ บำรุงรักษาเครื่องจักร,อุป...

บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position Urgent
Salary N/A
12 Sep 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs