JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,185 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.แผนกซ่อมบำรุง 2. ควบคุมดูแลการทำงานและจัดสรรงานให้กับเจ้าหน้าที่ / พนักงานซ่อมบำรุง ในสายบังคับบัญชาของตนเอง 3. ติดตาม และร่วมประสานงานการ PM เครื่องจักร กับเจ้าหน้าท...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
26 Mar 19
2 . Maintenance M/C
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. PM M/C ตามแผน 3. ซ่อมเครื่อง 4. ลงบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง 5. Predictive Maintenance 6. รายงานผลและจัดเก็บข้มูล 7. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับ...

บริษัท โคเรียว (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตาตกลง
26 Mar 19
3 . หัวหน้าทีมขาย (Sales Supervisor)
1.วางแผนการตลาดและกุลยุทธิ์การขายให้กับบริษัท 2.บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายบริษัท 3.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการติดตามดูแลงานขายให้กับพนักงานขาย 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับทีม...

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
4 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
26 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานด้านการขายภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 2. ทำงานประสานงานหลักกับหัวหน้า และทีมฝ่ายขาย 3. สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน /จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมของฝ่ายขาย 4. อื่นๆตามที่...

VS Group
1 อัตรา
Salary negotiate
26 Mar 19
6 . ช่างเทคนิค
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถบริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณได้ 3. สามารถประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้าได้ เพื่อให้กา...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
7 . Production Engineer
1. ประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
8 . เจ้าหน้าที่เอกสารกฎหมาย
1. จัดระบบเอกสาร ไฟล์ลิ่งสัญญาของบริษัท 2. ดำเนินการสรุปข้อมูลทางด้านกฎหมาย นำเสนอต่อผู้บริหาร 3. ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์เอกสารให้กับผู้บริหาร 4. แนะนำหรือให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายธ...

VS Group
1 อัตรา
Salary negotiate
26 Mar 19
9 . พนักงานผลิต (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย **** หยุด 2 วัน ต่อ สัปดาห์ มีค่ากะพิเศษ****

VS Group
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
10 . Utility Supervisor
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรก...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
26 Mar 19
11 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงงานซ่อมบำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วย และนำงานซ่อมบำรุงในระบบทั้ง PM, CM, Modify มาวางแผนการทำงา...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
26 Mar 19
12 . Process engineer ( Chainat)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานสภาวะของกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต และแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
26 Mar 19
13 . นักเคมี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเตรียมตัวอย่างสินค้าตามใบแจ้งขอตัวอย่างและติดตามผล - ตรวจสอบคุณภาพสารตัวทำละลายและสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทบทวนคุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ สารตัวทำละลาย และสา...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Mar 19
14 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่ถูกต้องแก่ทีมงาน 2. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน P...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 Mar 19
15 . พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า/เป็นพนักงานประจำรถเพื่อขนส่งสินค้า ตามใบนำส่งสินค้าของบริษัท โนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร

VS Group
1 อัตรา
Salary N/A - ตามประสบการณ์
26 Mar 19
16 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)
- ผลักดันและส่งเสริมทีมงานให้มีจิตสำนึกและความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกชนิดวัตถุดิบและทุกกิจกรรมภาย ใ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Mar 19
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดรับสมัครด่วน !
- ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย - ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ - รายงานปัญหา อุปสรรค ...

VS Group
1 อัตรา
Salary โครงสร้างและตามประสบการณ์
26 Mar 19
18 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
26 Mar 19
19 . หัวหน้าสโตร์,ผู้ช่วยสโตร์
- ควบคุมดูแล การรับ เก็บและจ่ายสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสินค้าคงเหลือ - ควบคุมดูแลระบบ SAP,FIFO ของฝ่ายสโตร์ทั่วไป - วางแผน และจัดทำแผนของฝ่ายสโตร์ทั่วไป รวมถึงกระทบยอดเพื่อดำเนินการสิ...

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 Mar 19
20 . หัวหน้าบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่ายและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 2.ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 3.บันทึกรับชำระหนี้ในสมุดรายวัน(ใช้โปรแกรมEXPRESS) 4.ทำเอกสารL/C,T/R กับธนาคารในการสั่งซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 5.ลงทะเบียนคุม...

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 Mar 19
  1,185 Positions      
Sort By 
Disability Jobs