JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,094 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มีคุณภาพ ได้ปริมาณ ทันเวลาที่กำหนด

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary วันละ 325 บาท
23 Aug 19
2 . พนักงานขาย และ พนักงานขายอาวุโส (Sales Rep. and Sales Exec.)
1. การเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องขอ 3. สร้างความสัมพันธ์ลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ 4. การวิเคราาะห์คู่แข่งขันแ...

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
3 . หัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกเทคนิคและประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ และ กำกับดูแล แผนกเทคนิค และ ควบคุมคุณภาพ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพของสินค้าที่มอบให้แก่ลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต งานแม็ทซ์สี และ ...

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบฯ
1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าขาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าขายของบริษัท TOAP 2.จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย และจัดทำข้อมูลต้นทุนสินค้าขายร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23 Aug 19

บริษัท ครีเอชั่นเซนเตอร์ จำกัด
23 Aug 19
6 . QA ENGINEERING
1.ติดตามปัญหางานที่ลูกค้า claim 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการ 5 why ,8D 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน WI,Q Point , Packing Standard อื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัด

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบหรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . Project Engineer
1.รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัรฑ์,กระบวนการคุณภาพถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภพ 3.รายงานความคืบ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามดกลง
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ Forecast และ PO. จากลูกค้าพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในไฟล์ Balance PO. 2.ตรวจเช็คยอดสินค้าของ Stock FG , Stock Production , Stock QC , Stock Mal't ทุกวันเพื่อรายงานผู้บริหาร 3.เปิด P/O ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
1.พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ Online ของบริษัทคือ Website, Facebook, Line, Email เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2.ติดตามดูแล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
23 Aug 19
11 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
12 . QC / Oparator
1. New Model ผลิตภัณฑ์ใหม่ -จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ , จัดทำผังกระบวนการทำงาน ,จัดทำแผนควบคุมการทำงาน -จัดทำ Process Capability of Special Characteristics Item, จัดทำ InsPection Stand ...

HAECHI CO.,LTD.
4 Position
Salary
23 Aug 19
13 . Mold Desing
Designed plastics mold

HAECHI CO.,LTD.
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ (ทั้งทาง จดหมาย,โทรศัพท์ และ อีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
23 Aug 19
16 . Purchasing StaffUrgently Required !
1)Assist to purchase both oversea and local 2)Assist Issue P.O. w/ concerned import data and control lead time effectively. 3)Update factory capacity, production lead time, delivery time for contro...

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา ด่วน
Salary ตามประสบการณ์ (Negotiate)
23 Aug 19
17 . ช่างไฟฟ้า
-เซอร์วิสงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวเพื่อเดินสายไฟติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ผ่านทดลองงานปรับเป็น 16,000 บาท
23 Aug 19
18 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ออกบิล -รับผิดชอบงานทั่วๆไปในสำนักงานและประสานงานเซล์บ้างเป็นบางครั้ง

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
19 . Assistant HR Mgr.
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 2. วางแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบและการเติบโตในสายงาน 3. วางแผนงบประมาณการด้านท...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / CS (สุขุมวิท 107)
- เปิด Invoice - ติดตาม PO - ประสานงานลูกค้า - งานเอกสารต่าง ๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  1,094 Positions      
Sort By 
Disability Jobs