JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,171 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
b>เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
2 . พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
3 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
4 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
5 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
Salary หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
• ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site ก่อสร้าง • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน • กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
10 . ช่่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
• ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆให้สำเร็จลุล่วง • ซ่อม / สร้างเครื่องจักรกล • ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องก้น • ประสานงานและให...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 11,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
11 . พนักงานขาย, วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
Salary เงินเดือน คอมมิชชั่น โบนัสสินค้า ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
20 Jul 19

บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
13 . ผู้จัดการ ฝ่ายservice
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนโยบายและระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด - ควบคุมและดูแลระบบงานสอบเทียบและงานซ่อมทั้งหมด - จัดการประชุมประจำวัน และวางแผนการทำงานในแต่ละวันของผุ้ใต้บังคับบัญชา - ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
14 . QC
1. ควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้เป็นไปไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ให้ความสนใจในกระบวนการผลิต สามารถส่งต่อคุณภาพของสินค้าในด้านบริการ 3. ตรวจสอบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาแก้ไข ซ่อมแซมได้ 4. งานอื่นๆ ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
15 . ช่างเทคนิค (สอบเทียบงานวัด)
- ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ - เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ - ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Jul 19
16 . พนักงานขับรถ
- ขับรถส่งสินค้า - ตรวจสอบสินค้า - วางบิล รับเช็ค - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
17 . เลขาผู้บริหาร
1.English translation verbal (meeting with suppliers, customers, internal staff) and written email or letter for GM on a continuous basis, and also ad hoc for the company's related visitors 2.Keep tr...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . โฟร์แมนคุมหน้างาน
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนลูกค้าตรวจรับงาน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานที่หน้างานต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลน และหลักวิศวกร 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 3. สรุปผลงานความก้าวหน้าของโครงก...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้างและสถาปัตย์,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานตกแต่งภายใน - ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน - งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ห...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
5 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
20 . สถาปนิก
1.ออกแบบ 2.เขียนแบบ 3.เคลียร์แบบ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทัพโยธา 96 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
  2,171 Positions      
Sort By 
Disability Jobs