JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  367 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการสนาม/เลขานุการโครงการ
1. จัดทำและดูแลงานด้านเอกสาร-บันทึกการประชุม ประจำไซต์งานก่อสร้าง 2. จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน เช่น การเบิกจ่ายต่างๆ การลา เป็นต้น 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลงานด้านธุรการอื่นๆ ตา...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
2 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . Project Professional Service (PPS)
บทบาทและความรับผิดชอบ - เรียนรู้ พัฒนา และให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - วิเคราะห์กระบวนการทำงานของลูกค้าในเชิงลึก ประยุกต์ และแก้ป้ญหา - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานทั้งในและต่าง...

บริษัท เอ พลัส ลีดเดอร์ชิป จำกัด
2 Position
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ
-เปิด PR -ดูแล อุปกรเครื่องใช้สำนักงาน -พิมพ์งาน -เดินเอกสารระหว่างตึก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 + ประสบการณ์
18 Sep 19
5 . ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม(ช่างเทคนิค)
-เป็นผู้ช่วยเก็บตัวอย่าง น้ำ นิเวศทางน้ำ ดิน และน้ำใต้ดิน งานทะเล -เป็นผู้ช่วยตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ -เป็นผู้ช่วยสารเคมี แสง สี เสียง ความร้อน -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ประสบการณ์)+เบี้ยเลี้ยงเหมา
18 Sep 19
6 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring)
- ทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EIA, Legal report, monthly report เป็นต้น - ประสานงานและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม - ลงพื้นที่หน้างาน เช่น daily audit, month...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)
18 Sep 19
7 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม รับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดตามตรวจสอบคุณ...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . Programmer (ยินดีรับ นศ.จบใหม่)รับสมัครด่วน !
Programmer - เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วยภาษา PHP , C#.Net - ใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL,SQL Server SA - เก็บ Requirement จัดทำเอกสารสำหรับระบบ สรุปการประชุม - ออกแบบ Software Userinterfac...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary วุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ
18 Sep 19
9 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
10 . Planning Engineer (Scheduling Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของทุกโครงการและให้คำแนะนำหากล่าช้า - วิเคราะห์แผนงานก่อสร้างทั้งแผนย่อยและแผนรวม - จัดทำ Report ความคืบหน้าเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
1. ออกแบบวิธีการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 2. จัดทำและโพสต์งาน sourcing ต่าง ๆเช่น jobboard, company website,social network เป็นต้น 3. สรรหาพนักงานในกลุ่มตำ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
12 . Safety Officer
- วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย - ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ - จัดทำรายงานเรื่องความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และป...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . วิศวกรโยธา (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
15 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย - ถอด...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
16 . QS Engineer
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับท...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . System Network Engineer
• Responsible for day-to-day troubleshoot network equipment and system problems as LAN/WAN system, AD system, Firewall system, router, switch, and local/cloud server. • Supervise and manage the compa...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 Position
Salary As standard rate of the company
18 Sep 19
18 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . Senior Structural/Bridge Engineer
ดูแลงานออกแบบโครงสร้าง เช่น สะพานข้ามแยก, ทางยกระดับ, รถไฟฟ้า

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary Negotiate
18 Sep 19
  367 Positions      
Sort By 
Disability Jobs