JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  183 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Aug 19
3 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Aug 19
5 . Production Engineer
1.ติดตามและปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแผนงานทีวางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.สรุปัญหาทดลองแม่พิมพ์ และกระบวนการ เพื่อสามารถประเมินผลสรุป 3.พัฒนากระบวนการผลิต ลดของเสียจากปัญหาของเสียที่เกิดจาก...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
19 Aug 19
6 . Asst.Manager Sales&Marketingรับสมัครด่วน !
Duties and responsibilities 1.Management team Sales for support cutstomer delivery on plan 2.Follow up Leader for update Report plan delivery Sales by daily&report back order for coordinate with pro...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
7 . หัวหน้าแผนกสต็อกรับสมัครด่วน !
- จัดทำสต๊อคสินค้าประจำวัน - ตรวจนับสินค้าผลิตประจำวันและประจำเดือน - สรุปรายงานประจำวัน และประจำเดือน - ลงข้อมูลในโปรแกรม Express - ประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
8 . ช่างไฟฟ้า (สำนักงานสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าทั้วไป

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
19 Aug 19
9 . ล่ามญี่ปุ่น รับสมัครด่วน !
สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . Calibration Officer/เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด
1) ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ 2) ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ 3) บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
11 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง/วิศวกรซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Aug 19
12 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000
19 Aug 19
13 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานคัดแยกจัดเก็บ 3.งานดูแลรักษาเครื่องมือ 4.งานทั่วไป

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
19 Aug 19
14 . Training Officer (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Aug 19
15 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมบางปู )รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. จัดเก็บตัวอย่าง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
19 Aug 19
17 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
19 Aug 19
18 . จป.วิชาชีพ
1. ดูแลงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทั้งหมด 2. จัดทำแผนด้านความปลอดภัยและรายงานสถิคิการประสบเหตุอันตราย 3. จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ 4. วิเคราะห์งาน สอบสวนอุบัติเหตุ 5. หาวิธีการแนวทาง...

บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
19 . ประสานงานขายต่างประเทศ
1. จัดเตรียมเอกสาร การนำเข้า การส่งออก 2. ติดต่อประสานการจัดส่งทางเรือ 3. ประสานงานกับ Shipping ภายนอก 4. ประสานงานกับฝ่าย QC & Packing และ Warehouse 5. ประสานงานกับเซลล์ต่างประเทศ

บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
20 . พนักงานซ่อมบำรุง (สาขาช่างกลโรงงาน)
- มีความรู้เกี่ยวกับปั้มต่างๆเป็นอย่างดี สามารถดูแลและซ่อมแซมแก้ไขได้ เช่น Centrifugal pump , Gear pump , Lobe pump , Screw vacuum pump, Diaphragm pump และอื่นๆ ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี - มีความรู้...

Solvay (Bangpoo) Specialty Chemicals Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Aug 19
  183 Positions      
Sort By 
Disability Jobs