JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  98 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำโรงไฟฟ้าบ่อพลอย จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประสบการณ์
20 Mar 18
2 . พนักงานขายรถยนต์
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ TOYOTA ให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ตามรุ่นที่ลูกค้าสนใจและเหมาะสมให้กับลูกค้า และปิดการขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลลูกค้า

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี1995ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตตรา
Salary 9,150 + commission
20 Mar 18
3 . ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
4 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดทำสื่ออบรม และจัดเตรียมหลักสูตร 2.รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร 3.วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน 5.ประสานงานแก้ไขข้อร้องเรียน และสามาร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
7 . พนักงานส่วนไร่
*รับนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานที่ีได้รับผิดชอบ *สำรวจข้อมูลพื้นฐานคู่สัญญาส่งอ้อย *วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน *จัดทำแบบการประเมินหัวหน้าโควต้า *ตรวจสอบ ควบคุมการผลิตวัตถุดิบ *ควบคุมสินเช...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
8 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารจัดการงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ - ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานทั้งหมดในฝ่าย - ปิดงบประจำเดือน ประจำปี - ติดต่อสรรพากร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000
20 Mar 18
10 . พนักงานแนะนำสินค้า(PC) สาขากาญจนบุรี-สาขานคปฐมรับสมัครด่วน !
เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า (อยู่ประจำบริษัท) - สินค้าสุขภัณฑ์เครื่องครัว 3 ตำแหน่ง - สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟ Racer 1 ตำแหน่ง

YONGGROUP Co., Ltd.
10 Position
Salary ตามตกลง+คอมมิชชั่น
20 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000-20,000
20 Mar 18
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน(สาขากาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า

YONGGROUP Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามวุฒิ+ประสบการณ์
20 Mar 18
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน /เจ้าหนี้/ลูกหนี้ สาขากาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - จัดทำเอกสารเตรียมจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ - ตรวจสอบภาษีซื้อประจำเดือน , รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องข...

YONGGROUP Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1.วางแผนวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษาหาข้อมูล ละวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเสนอแล...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
15 . ทนายความ (จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาให้กับบริษัทในฐานะเป็นโจทก์ฟ้องดำเนินคดี หรือแก้ต่างให้กับบริษัทหากบริษัทถูกฟ้องดำเนินคดี - ดูแลร่างสัญญาที่ผูกพันธ์กับบุคคลภายนอก หรือพนักงานบริษัท - มีหน้าที่เข้าสอบข้อเท้...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 18
16 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ แผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดการบัญชีของบริษัท กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัญชี - เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และ ด้านภาษีของบริษัท - วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 18
17 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อรับสมัครด่วน !
- จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม - สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้ส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
18 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานขายสาขารับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน - วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการปล่อยสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 Mar 18
19 . Staff ฝ่ายการผลิต (สาขา กาญจนบุรี)
- ฝ่ายควบคุมระบบการผลิต - ฝ่ายควบคุมระบบคุณภาพในการผลิด - วิศวกรsupport Line - Japanese Interpreter

Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Co., Ltd.
9 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Mar 18
20 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน (บริษัทในเครือ)
- กำหนดนโยบายและการวางแผนด้านบัญชีและกางเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง -ควบคุ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Mar 18
  98 Positions      
Sort By 
Disability Jobs