JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Legal
  165 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมพนักงานให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ ของบริษัท 2. สืบสวน สอบสวน และดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานที่ทำผิด 3. จัดทำสัญญาต่าง ๆ ของบริษัท 4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

VAVA PACK CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานกฏหมายและเจ้าหน้าที่บังคับคดี ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่สาทร รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร/ร่างสัญญาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาต่างๆของบริษัทฯ 2.ดูแลและจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารท้ายฟ้องแ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย (ประจำ บางนา)
- วิเคราะห์ ตรวจ ร่าง แก้ไขสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญาอื่นๆของบริษัท - ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆของทุกหน่วยงานในบริษัท - จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่งานกำกับธุรกรรม (Compliance)
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาและติดตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องบริษัท - ดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านหน่วยงานภาครัฐ ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
18 Sep 19
5 . ทนายความ 9 ภาค ทั่วประเทศ รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฟ้องและการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานนิติกรรม - สัญญา
เป้าประสงค์และพันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - สามารถให้ความคิดเห็นและจัดการงานนิติกรรม-สัญญาของบริษัทให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - สามารถเข้าร่วมเจารจาต่อรองเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี รับสมัครด่วน !
- ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี,ดูแลการขายทอดตลาด ,ตรวจสถานะทางคดีของสถาบันการเงินก่อนเข้าประมูล - ตรวจสำนวนคดี,ติดตามบัญชีรับ-จ่าย, ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย,ตั้งเรื่องขับไล่บุคคคออกจากทรัพย์ ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
- วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร และพยานหลักฐาน - รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปความเห็นต่อผู้พิจารณาสินไหม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
18 Sep 19
15 . นิติกร / Lawyer (มีใบอนุญาติทนายความ)รับสมัครด่วน !
1.ร่าง จัดทำสัญญาตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารทางกฏหมายอื่น 2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับหน่วยงานที่มีการร้องขอ และติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะแล้วเสร็จ 3.ให้คำแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกั...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 17,000 - 25,000 บาท
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่บังคับคดีรับสมัครด่วน !
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี,ศาล ฯลฯ - ดำเนินการสืบกรรมสิทธิ์ที่ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์,สืบที่อยู่ลูกหนี้ - ตั้งเรื่องบังคับคดี,ยึดทรัพย์,อาหยัดทรัพย์ - ติดตามงานเอกสารที่กรมบังคับคดี ตาม...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
17 . ผู้จัดการนิติบุคคล 1 อัตรา และผู้จัดการอาคาร 1 อัตรา
1.ดูแลและพัฒนาระบบสำนักงานส่วนกลางทั้งหมด 2.บริหารงานลูกค้าร้องเรียน แก้ไข และสรุปประเมินผล 3.ประสานงานส่วนงานอื่นๆ ได้แก่ ลูกบ้าน คณะกรรมการนิติบุคคล และหน่วยงานราชการ 4.ดูแลจัดกิจกรรม และงานประชุ...

Siamese Asset Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/Risk Management Officer
-รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน -ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
19 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000.- บาท
18 Sep 19
20 . Legal Consultant
• Male/ Female , 27-30 years old • Bachelor’s degree in Business, Marketing, Law or related field. • 3 years’ experience in Business Development from any field. (Ability to Sales and present Consu...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 35,000-55,000
18 Sep 19
  165 Positions      
Sort By 
Disability Jobs