JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการสาขาไทวัสดุ (ระดับ GM)
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย -บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย -ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา

Central Home Group
หลายอัตรา
18 Sep 19
2 . ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องจักรกล (ประจำโรงงานปทุมธานี)
- รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก เช่น ปั่นจั่น, Jack In Pile, Green Pile รวมทั้งรถรถแบคโฮ และ รถ 10 ล้อ - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลหนัก ให้สามารถเดินเครื่องต่อได้ -...

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการโรงเรียนภารตวิทยาลัย
- ดูแล และอนุมัติการเบิกง่ายงบประมาณของโรงเรียน - ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และความปลอดภัย - ประสานงานกับ Auditor

The A-List International
1 Position
Salary 43,000
18 Sep 19
4 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ (ขาย สร้าง โอน)
1. พัฒนาและกำหนดแผนกลยุทธ์นำไปสู่เป้าหมาย 2. สร้างรายได้และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารงานให้บรรลุตามแผนและนโยบายของบริษัท 4. พัฒนาบุคลากรและระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. บริห...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
5 . store General Manager (ประจำสาขาพิจิตรและต่างจังหวัด)
วางแผนงาน,จัดวางอัตรากำลังคน รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับการบริหารงานภายในสโตร์ให้บรรลุตาม เป้าหมายภายใต้ต้นทุนที่กำหนดไว้และอัตรายอดสูญเสียที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องสร้างความม...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
10 Position
Salary 40,000-90,000 บาท
18 Sep 19
6 . Plant Directorรับสมัครด่วน !
1. ช่วยผู้บริหารระดับสูงบริหารกระบวนการผลิตบรรลุให้เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คลอบคลุมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดและฝ่ายวิศวกรรม 2. บริหารโครงการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และโครงการเกี...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท 2.การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษํท 3.การกำหนดนโยบายและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล/ ระบบสารสนเทศของบริษัท 4....

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ
1.ควบคุมดูแลการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยวางแผน ควบคุม การปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.ควบคุมดูแลการกำหนดและวางแนวทางการสอบทานสินเชื่อก่อนกา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีรับสมัครด่วน !
1 ดูแลงานบริหารทั่วไปของสำนักอธิการบดี 2 ช่วยเหลืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
1.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000,ISO 14000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.วิจัยและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ 3.วิเคราะห์และวางแผนกล...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . ผอ.ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อสังหาริมทรัพย์
- ดูแลงานประสานงานราชการและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
12 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจ/Key Account Directorรับสมัครด่วน !
- วางโปรแกรมการขาย : การวางแผนกลยุทธ์การขาย ระยะสั้น ระยะยาว - จัดองค์การขาย : จัดรูปแบบผังภูมิองค์การฝ่ายขาย เช่น จัดองค์การฝ่ายขายตามเขตภูมิศาสตร์,ตามผลิตภัณฑ์,ตามลูกค้าหรือตลาด,ตามหน้าที่,การขา...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Sep 19
13 . ผู้อำนวยการภาคอีสาน (ประจำสาขาขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
14 . ผู้อำนวยการภาคใต้ (ประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
15 . ผู้จัดการสาขา
- ดูแลภาพรวมสาขา - ดูแลยอดขาย/เป้าหมายองค์กร

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
16 . Sales and Marketing Manager (Bangkok Based)
- Keeps a record on former, existing, potential clients and a profile of each of them. - Organizes regular visits in accordance to a predetermined plan. - Prepares a tentative monthly schedule to re...

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
16 Sep 19
17 . Project Manager
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีม - วางแผนเรื่องกำลังคน Coordinator กับทีมเพื่อสรรหา PC,BA,MER หรือ CVS เป็นต้น - Control Project , Control Budget - บริหารทีมภายในและบริหารการทำงานของ PC,ME...

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Sep 19
18 . Director of Sales & Marketing
●To responsible for the creation, implementation and delivery of the online and offline marketing strategies. ●To ensure that all programs are monitored and tested for effectiveness and to maintain a...

RWP Co., Ltd. (Ramayana Water Park)
1 Position
Salary ์N/A
16 Sep 19
19 . ผู้อำนวยการฝ่าย E-Payment
- มีความรู้และมีประสบการณ์ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หรือ Digital Banking - เคยทำงานในบริษัทให้บริการเพย์เมนต์เกตเวย์ และได้รับใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
20 . Sale Director
-ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน -วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงาน เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และช่วยลดต้นทุน...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs