JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,254 Positions      
Sort By 
1 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

COSMAX (THAILAND) CO.,LTD
1 Position
Salary N/A
24 Jun 19
2 . ธุรการคลังสินค้า
-จัดทำ,จัดเก็บ,ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกคลังสินค้า -ตรวจเช็ดเสต๊อกสินค้าคงเหลือ -ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าตาม order -รับสินค้าเข้าคลังและส่งสินค้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
3 . ช่างเครื่องมือแพทย์
- ซ่อมเครื่องมือแพทย์,เข้าตรวจเช็คตามรอบระยะเวลารับประกัน

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-สนับสนุนงานขาย เพื่อประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขายกับลูกค้า -จัดทำใบเสนอราคาและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชาย -จัดทำเอกสารการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง -ประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขาย...

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
5 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
- ติดต่อและนำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับโรงพยาบาลต่างๆ - ศึกษาทำความเข้าใจตัวสินค้าจนสามารถแนะนำและนำเสนอข้อมูลกับลูกค้าได้ - รักษาความสัมพันธ์ฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - ขายสินค้าตามเป้...

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
6 . Sales Executive
1. บริการจัดการขายสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม 2. ให้คำปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่สนใจ 3. บริการข้อมูลพร้อมแก้ไข เสนอแนะต่างๆแก่ลูกค้า 4. สร้างลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าของบริ...

บริษัท ฟลอรา ซีเค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 (ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเสื่อม+ค่าน้ำมันรถ+ประกันสังคม+โบนัส+สวัสดิการอื่นๆ)
24 Jun 19
7 . Digital Marketing ทำสื่อการตลาดออนไลน์และกราฟฟิค
หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
24 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฎิบัติงานด้านการเงิน 2.จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 3.เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 6.ปฏิบัต...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jun 19
9 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี
1. วิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ 2. พัฒนาวิธี/ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) 2. จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพการทดสอบให้มีสอดคล้องกับข้อกำหนด 3. เตรียม จัดห...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับเอกสารใบขอซื้อ ตรวจสอบราคา ประวัติการซื้อ ( สรุปการขอซื้อแต่ละเดือน,ไตรมาส) 2.สรุปเปรียบเทียบราคา เก็บข้อมูลราคาไว้เป็นประวัติซื้อ 3.เปิดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO นำส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ฝ่ายบัญช...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล ดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 2.บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 3.ตรวจส...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Jun 19
12 . ผู้จัดการส่วนงานประสานงานขาย
- บริหารจัดการงานของส่วนงานประสานงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย , สัญญาซื้อขาย ใบเปิดผลิต, การจองรถส่งสินค้า , การดำเนินเรื่องเคลมสินค้า - บริหารจัดการการทำงานขอ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000-32,000
24 Jun 19
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
24 Jun 19
14 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 37,000-42,000
24 Jun 19
15 . ช่างซ่อมบำรุง
มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-28,000
24 Jun 19
17 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดต่อและประสานงานลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงาน และติดตามorderกับฝ่ายผลิต - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านลูกหนี้ วางบิล รับเช็ค - ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - จ่ายงานให้กับพนักงานรับ - ส่งเอกสาร - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน จากลูกหน...

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
20 . ผู้แทนขายอุปกรณ์การแพทย์ (Sales and Product Advisor)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่อง CPAP, BiPAP ให้แก่คนไข้โดยตรง รวมถึงแพทย์และแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล - ส่งเครื่องทดลองและสาธิตการใช้งานให้กับคนไข้ และติดตามผลการใช้งานอย่างใกล้ชิด - เดิ...

บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
24 Jun 19
  1,254 Positions      
Sort By 
Disability Jobs