JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  612 Positions      
Sort By 
21 . Assistant Manager QA
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดูแลลูกค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด
8 อัตรา
Salary 15,000
19 Jul 19

บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด
5อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
24 . ผู้จัดการประจำสาขา
- เป็นตัวแทนบริษัทในการบริหารสาขา - จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับบุคลากรในบริษัท - บริหารสนับสนุนและแก้ไขในบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary 25,000
19 Jul 19
25 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
26 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
27 . วิศวกรโยธา ผู้ควมคุมงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
-ควมคุบการก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง -คำนวณและเสนอซื้อวัสดุในการก่อสร้าง -ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ -ติดตั้งงานแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ติดอุปกรณ์ -ติดตั้งชุดควบคุม ตู้ MDB-DB -งาน...

บริษัท เจเอ็นอาร์ เอฟโวลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
28 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
29 . พนักงานฝ่ายบุคคล
สรรหาว่าจ้างบุคลากรและคัดเลือกพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ งานประกันสังคม,ภาษี,กองทุนเงินทดแทน,แจ้งเข้า-ออกพนักงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม ช่วยจัดทำเอกสารการอบรมพนักงานและจัดการฝึกอบรมให้กั...

Evershiny Jewelry
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
30 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1.รับ - จ่าย จัดเก็บดูแลสินค้า 2.สรุป Stock สินค้า 3.ตรวจสอบการจัดเก็บ 4.ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติตามวิะีการปฎิบัติงานที่กำหนด 5.แก้ไขปัญหา และ รานงานผลเบี้องต้น

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
31 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม)
- ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เสริมสร้างกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับเครือข่ายความปลอดภัยในบริษัทฯ - วางแผนดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของโรงงาน - ดูแล รับผิดช...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
32 . Engineer(วิศวกรเครื่องกล)
1.ตรวจสอบ,ควบคุม,พัฒนา ระบบการทำงานของแผนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.วางแผน,ติดตาม,ซ่อมบำรุง,แก้ไขปัญหา ของเครื่องจักร,อาคาร,ระบบสารณูปโภคโรงงาน 3.รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และบริหารบุคลากรภายในแผนก...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
33 . Production Supervisor / หัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนการผลิต การทำงานและกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน 2. ควบคุมการผลิตและติดตามคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
34 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
35 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล(โรงงาน)
งานด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ - วางแผนความปลอดภัยประจำปี - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงาน จป.ว ส่งตามไตรมาส - ฯลฯ งานด้านบุคคล - วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาว่าจ้างบุคล...

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
1 Position
19 Jul 19
36 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
37 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 Jul 19
38 . แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,ผู้จัดการแผนก ประจำสาขานครปฐม (จำนวนมาก)
แม็คโครสาขานครปฐมเปิดรับ 1. แคชเชียร์ (เพศหญิง อายุ 18-35 ปี) 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี) 3. หัวหน้าแผนกอาหารสด,สินค้าอุปโภคบริโภค 4. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด,ผู้จัดการแผนกอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
จำนวนมาก
Salary N/A
19 Jul 19
39 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 Jul 19
40 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice ประจำสาขา Homepro จ.นครปฐม รายได้ดี!!รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 25-30 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องขอ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
Salary 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission สูง(ตามความสามารถ)
19 Jul 19
  612 Positions      
Sort By 
Disability Jobs